ECHA hakkab andma soovitusi töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide kohta

Pexels

Euroopa Komisjon ja ECHA on sõlminud lepingu, et kemikaaliamet esitaks regulaarselt soovitusi ohtlike kemikaalidega kokkupuutuvate töötajate kaitseks kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide (OEL) kohta. Kokkuleppe kohaselt tuleb ECHA-l hinnata alates 2020. aastast neli kuni viis OELi aastas.

Uus OEL-arendusprogramm algab kohe, kõige tõenäolisemalt plii hindamisega komisjoni tööhõive peadirektoraadi taotlusel. ECHA sekretariaat teeb ECHA riskihindamise komiteele ettepanekuid teaduslike arvamuste läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks. Arvamused edastatakse komisjonile otsuste tegemiseks. ECHA-l on ka võimalus toetada komisjoni, hinnates sotsiaal-majanduslikke mõjusid paralleelselt OEL-de väljatöötamisega.

ECHA korraldas ajavahemikul 2017–2018 katseprojekti, mille käigus anti ühe aasta jooksul välja viis OELi soovitust. Need läbivad praegu komisjoni otsustusprotsessi. Katseprojekti kogemuste põhjal tagab ECHA avaliku arutelu käigus avatud ja läbipaistva protsessi. OEL-alased tööd toovad tööandjad ja erialaliidud ECHA tegevusele veelgi lähemale.

Allikas: ECHA