Poliitika

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi tagasiside

12.06.2017

„Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp“ aruanne valmis ning edastati töögrupile 16. mail 2017. 

Eesti Keemiatööstuste Liit vaatas aruande koostöös asjassepuutuvate liikmes-ettevõtetega läbi ning koostas oma arvamuse. EKTLi seisukohad aruandele „Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp“ edastati Keskkonnaministeeriumile 9. juunil. Lisana pandi kaasa ka sõltumatu eksperdi Tartu Ülikooli arendusprorektori Erik Puura arvamus.

KOKKUVÕTE EKTLi poolt edastatud seisukohtadest:

Oleme seisukohal, et aruanne „Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp“ ei ole piisavalt detailne ega usaldusväärne. Enne uuringu teise etapiga alustamist tuleb eemaldada järgmised puudused:

1) Metoodilistest vigadest tulenevalt ei ole tulemused usaldusväärsed;

2) Välismõjude hindamisel ei arvestata sotsiaalmajanduslike teguritega, mistõttu ei tuvastata põhjuslikke seoseid keskkonnamõjude ning heaolu vahel;

3) Keskkonnamõjude kvantitatiivsete suuruste arvutamine ei ole kvaliteetne;

4) Aruandes esitatud potentsiaalsed mõjud inimesele on ligikaudsed ning lugejat eksitavad. Eksperdi poolt on toodud välja andmelüngad, mis vajavad täitmist.

Tulevane Euroopa Liidu tööstuspoliitika strateegia

04.06.2017

ELi konkurentsivõime nõukogu (Competitiveness Council)  võttis 29. mail vastu järeldused teemal "Tulevane ELi tööstuspoliitika strateegia", mille ta palub Euroopa Komisjonil esitada 2018. aasta keskel.
Järeldustes palutakse Komisjonil esitada 2018. aasta kevadel toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumiseks integreeritud ELi tööstuspoliitika strateegia tulevikuks. Strateegias tuleks esitada keskmise tähtajaga ja pikaajalised eesmärgid ning konkreetsete meetmetega tegevuskava, mis on välja töötatud tihedas koostöös Liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega.

Arutelu nõukogus näitas tugeva, integreeritud ja digitaliseeritud tööstuse olulisust majanduskasvu ja konkurentsivõime stimuleerimisel tootmis- ja kaubandussektorites ning ELi majanduses tervikuna.

Cefic tervitas "liikmesriikide pühendumust tagada Euroopa tööstusele stabiilne kasvutee", samal ajal kui BusinessEurope nimetas deklaratsiooni "oluliseks verstapostiks".

Vaata täpsemalt SIIT

31. mail toimus Kaubandus-tööstuskoja pressikonverents maksupaketi teemal

31.05.2017

Audiitorfirmad Ernst&Young ja KPMG tutvustasid kavandatava maksupaketi mõjuanalüüse Eesti majanduskeskkonnale. Toiduliit tellis mõjude analüüsi Ernst ja Youngilt ning Karastusjookide Liit KPMG-lt.

Pressikonverentsil said lisaks uuringute läbiviijatele sõna ka ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes andsid ülevaate maksumuudatuste mõjudest ettevõtjatele, investeerimiskeskkonnale ja pakkusid välja võimalikke lahendusi, kuidas makse kehtestamata valitsuse viidatud probleeme lahendada.

Pressikonverentsi lõppedes esitasid ettevõtlusorganisatsioonid ja erialaliidud riigikogus esindatud erakondadele avaliku pöördumise.

Vaata avalikku pöördumist SIIT

Malta ettepanek muuta ELi pakendite ja pakendijäätmete direktiivi aluspõhimõtteid

08.05.2017

ELi pakendite ja pakendijäätmete direktiivi üle peetavate läbirääkimistega seoses on eesistujamaa Malta teinud ettepaneku võtta direktiivis kavandatavate muudatuste aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 (käsitleb siseturgu) asemel artikkel 192 (käsitleb keskkonnakaitset).

Kõnealuse ettepanekuga seoses on oma põhimõttelist ja argumenteeritud vastuseisu avaldanud EUROPEN (Euroopa Pakendi ja Keskkonna Organisatsioon) - vaata nende seisukohti SIIT (tõlgitud eesti keelde). 

5. mail saatis vastavasisulise pöördumise meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ka Eesti Toidutööstuse Liit. Pöördumises kutsuti Eesti valitsust üles mitte nõustuma ELi eesistuja Malta ettepanekuga ning jätma pakendite ja pakendijäätmete direktiivi muudatusettepanekute õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114. Põhjused selleks on järgmised:

• Siseturu põhimõttest loobumine õõnestaks ringmajanduse olulisi keskkonnaeesmärke.
• Kui säästlike, uuenduslike ja taskukohaste pakendite pakkumiseks vajalik kõigi liikmesriikide turule juurdepääsuga kaasnev mastaabisääst kaoks, kahjustaks see ELi konkurentsivõimet.
• Uue õigusliku aluse kasutuselevõtuga kaasnev õiguslik ja regulatiivne ebakindlus takistaks Euroopas investeeringuid, innovatsiooni ja töökohtade loomist. Kui liikmesriigid võtaksid ühepoolseid meetmeid, kahjustaks see nende endi võimalust pakendatud kaupu eksportida.
• Muudatus ohustaks olemasolevaid riikliku protektsionismi ja diskrimineerimise vastaseid kaitsemehhanisme, mis aitavad vältida pakendite ja pakendatud kaupade vaba liikumise tõkestamist ELi siseturul. 
• Ei ole korraldatud mõju hindamist kooskõlas ELi parema õigusloome tegevuskavaga, et saada ülevaadet õigusliku aluse muutmise võimalikest tagajärgedest.
• ELTLi artiklit 192 ei saa võtta PPJD muudatuste õiguslikuks aluseks, kuna see vähendaks õiguskindlust seoses liikmesriikidele jääva pädevuse ja teatamiskohustustega.

OSKA keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse uuring nüüd avalik

09.05.2017

Uuringus analüüsiti, milline on keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse tööjõu- ja oskuste vajadus lähema 5-10 aasta jooksul ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma koolituspakkumist kutse- ja kõrghariduses.

Valdkonnas tegutsevad tugevad erialaliidud nagu Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Plastitööstuse Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit.

OSKA keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda ning rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Tutvu uuringu tulemustega SIIN.

"Ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteemi eelanalüüs" teavitusüritus

03.05.2017

28. aprillil toimus kohvikus Wabadus "Ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteemi eelanalüüs" teavitusüritus. 

Teavitusüritusel tutvustati järgmisi materjale:  
1. Analüüsi lõpparuanne
2. Animeeritud video
3. Võimaliku tehnilise lahenduse prototüüp
4. Esitlusel kasutatud slaidid
5. KOTKAS-e tutvustusslaidid

Vaata animeeritud tutvustusvideot SIIT

Töö teostas MKM tellimusel PwC. 


Lehekülg 1 / 7