Endine eesistujariik Saksamaa on koostanud aruande kemikaalistrageegia kohta

Pexels

Antud aruanne on sisend nõukogu seisukoha edasiseks määratlemiseks, sealhulgas võimalike nõukogu järelduste kaudu, andes juhiseid komisjoni edasiseks tööks.

Komisjoni teatises tuuakse välja, et nõukogul on ulatuslik toetus kemikaalide säästva arengu strateegiale. Lisaks pidasid delegatsioonid strateegia üldist ambitisoonide taset asjakohaseks ja lisasid, et Euroopa Liit peab võtma teemas rahvusvahelise juhtpositsiooni, toetades kemikaalide usaldusväärset haldamist. Sealhulgas rõhutasid mitu delegatsiooni vajadust tagada ELi keemiatööstuse konkurentsivõime. Oluliseks peeti ka mõju hindamise tähtsust, mida komisjon plaanib läbi viia. Mõju hindamisele kuluv aeg ei tohiks aga põhjustada viivitusi strateegia rakendamisel.

Delegatsioon väljendasid üldist toetust komisjoni ettepanekule reguleerida teatavaid eriti ohtlikke aineid riskijuhtimise üldise lähenemisviisi alusel. Seetõttu jäävad lubatuks ainult hädavajalikud kasutusalad. Delegatsioonid toetasid ka selle lähenemisviisi kohaldamist algselt tarbekaupade valdkonnas ja seejärel vajaduse korral ka teistes valdkondades. Mitmed delegatsioonid rõhutasid siiski vajadust töötada välja hädavajaliku kasutamise ühine määratlus ja kriteeriumid, et kontseptsioon oleks toimiv.

Delegatsioonid väljendasid laialdast toetust komisjoni ettepanekule muuta REACH-määrust sihipäraselt strateegia eesmärkide saavutamiseks. Paljud delegatsioonid rõhutasid, et see ei tohi põhjustada määruse nõrgenemist ega kaitsetaseme langetamist. Sellega seoses rõhutasid paljud delegatsioonid, et Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) töö on ELis kemikaalide hindamise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Sel põhjusel tuleb ECHA-le pikaajaliselt eraldada vajalikud ressursid.