Euroopa Komisjoni teatis rohelise kokkuleppe (Green Deal) kohta

Pexels

11. detsembril 2019 esitles Komisjon väga ambitsioonika Euroopa rohelise kokkuleppe (Green Deal) tegevuskava. Plaanis on esitada veel vähemalt 47 uut seadusandlikku või poliitilist ettepanekut, mida võime järgmise 1-2 aasta jooksul oodata.

Peamine rõhk on kliima- ja energiaalastel õigusaktidele ja uuel kemikaalipoliitika strateegial. Korduv teema, et komisjon ja liikmesriigid peaksid tagama ka õigusaktide tõhusama jõustamise.

Peamised EP parteid tervitasid üldiselt seda paketti ehkki on selge, et sotsialistidel, liberaalidel ja rohelistel parteidel on kõrgemad eesmärgid, kui pakett on esitanud, ning nad ootavad jõulist ja kiiret rakendamist.

Allpool lühike kokkuvõte kõige olulisematest punktidest. Edasised analüüsid viiakse läbi CEFIC töögruppides üksikute poliitikavaldkondade kohta (neist informeerib Liit oma ettevõtteid jooksvalt).

Lühikokkuvõte rohelisest kokkuleppest:

Kliimaeesmärgid ja energeetika

 • Uus EL ‘kliimaseadus’ märtsis 2020, milles sätestatakse 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk.
 • 2030 kliimaeesmärkide suurendamine - Terviklik kava suurendada vastutustundlikul viisil ELi 2030. aasta kliimaeesmärki vähemalt 50 % ja isegi kuni 55 %ni.
 • Heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) kapitaalremont ning liikmesriikide eesmärkide ja ETSi laiendamine süsteemi mittekuuluvatele sektoritele - juuni 2021
 • Riiklikud energia- ja kliimakavad.
 • Ettepanek vaadata läbi energia maksustamise direktiiv - Juuni 2021
 • Ettepanek, kuidas kohaldada piiril süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi on mõeldud "valitud sektoritele" ja alles 2021.
 • ETS laiendamise kaalumine maanteetranspordile.
 • Keskkonna- ja energeetikavaldkonna riigiabi suuniste ümberkujundamine 2021. aastaks, et kajastada Green Deali poliitilisi eesmärke ja „hõlbustada fossiilkütuste järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist”
 • Süsinikdioksiidi kogumine ja kasutamine; toetatakse innovatiivseid vesiniku lahendusi - vaadatakse läbi TEN-E määrus.
 • Innovatsiooni rahastamine - suurem keskendumine rahastamisele, nt ETSi innovatsioonifondi toetus.

Kemikaalisektor

 • Kemikaalid, on lisatud nende energiamahukate sektorite loetellu, mida nimetatakse terase ja tsemendi kõrval „Euroopa majandusele hädavajalikuks”.
 • Uus kemikaalide jätkusuutlikkuse strateegia, mis valmib 2020. aasta suveks, peaks hõlmama (i) uut keskendumist innovatsiooni toetamisele (ii) reguleeriva raamistiku lihtsustamist (iii) liikumist „üks aine - üks hinnang” protsessile
 • Eriline märkus: komisjon rõhutab vajadust kajastada kiiresti teaduslikke tõendeid riskide kohta, mida põhjustavad endokriinsüsteemi häirivad ained, toodetes sisalduvad ohtlikud kemikaalid, sealhulgas import, erinevate kemikaalide koosmõju ja väga püsivad kemikaalid.
 • Ringmajandus - tegevuskava valmib märtsis 2020 ja keskendub tekstiilile, ehitusele, elektroonikale ja plastidele.
 • Plastid - kinnitab uuesti meetmed tahtlikult lisatud mikroplasti ja plasti tahtmatu eraldumise vastu võitlemiseks.
 • Jäätmed - tõdemus, et ELi ettevõtted peaksid kasu saama teisesese tooraine ja kõrvalsaaduste tugevast ja integreeritud ühtsest turust. Samuti signaal, et EL peaks lõpetama jäätmete eksportimise EList välja ja vaatab seetõttu läbi jäätmesaadetiste eeskirjad.
 • Uus tööstuspoliitika, mille tähtaeg on märts 2020, et lahendada keskkonnahoidliku ja digitaalse ümberkujundamise kaks väljakutset.

Õigusaktide rakendamine ja jõustamine

 • Jõustamine - komisjon esitab uue keskkonnaalase tegevusprogrammi, mis sisaldab uut rakendamise seiremehhanismi

Tegemist on valikulise lühiülevaatega, mis pole kaugeltki kõikehõlmav - täpsemalt vaata lisatud dokumentidest (eesti keeles). 

Roheline kokkulepe - teatis

Roheline kokkulepe - tegevuskava