Fakte ja arve keemiatööstusest 2011

  • Prindi

Statistika *

Alljärgnevad andmed pärinevad Eesti Statistikaameti andmebaasist (06. 2011.a. seisuga). 2010. aasta andmed võivad muutuda seoses uute andmete lisandumisega.
 
Oluline on märkida, et alljärgnevas statistikas ei kajastu põlevkiviõli tootmisega seonduvad andmed, kuivõrd Statistikaamet liigitab põlevkiviõli mineraalsete kütuste mitte aga keemiatööstuse ja sellega seotud toodete tootmise kategooriasse.

2009. aastal oli vabariigi sisemajanduse koguprodukt jooksevhindades 13 861 milj. EUR (216 875 milj. EEK) ja 2010. aastal 226 890 milj. EEK ehk 14501 milj. EUR. Kui 2009. aasta langus võrreldes 2008. aastaga oli 13,9 %, siis 2010. a. kasv võrreldes 2009. aastaga oli 4,6 %.


Keemiatööstuse panus sisemajanduse koguprodukti oli 2008. a. 0,7 %. Ettevõtete lisandväärtuse ja tootlikkusenäitajate osas on kemikaalide ja keemiatoodete tootmise näitajad oluliselt kõrgemad kui kõigi tegevusalade keskmine ja töötleva tööstuse keskmine. 2009. a. oli keemiatööstuse tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel 142,9 tuhat eurot ning kõigi tegevusalade ja töötleva tööstuse puhul olid need näitajad vastavalt 81,2 ja 62,9 tuhat eurot. See näitab, et keemiatööstus on üks konkurentsivõimelisemaid tegevusvaldkondi Eestis ning üks neist majandusharudest, kus võib peidus olla Eesti majanduslik tulevik.

Seni tõusteel olnud ekspordile orienteeritud keemiatööstust tabas maailmamajanduse kriis 2009. aasta alguses, kui kemikaalide ja keemiatoodete tootmise mahuindeks hakkas näitama juba selget langustrendi (joon. 1). Kui 2008. aastal oli tootmise mahuindeksi kasv 28 % võrreldes 2005. aastaga, siis 2009. aastal oli langus 63 % eelneva aastaga võrreldes. Kokkuvõtvalt langesid kemikaalide ja keemiatoodete tootmismahud 2003. a. tasemele. Siinkohal tuleb mainida, et ka teiste tegevusalade 2009. aasta mahuindeksid olid 2003. aasta tasemel ning keemiatööstuse mahuindeksi suur langus 2009. aastal tulenes osaliselt sellest, et 2008. aastal kasvas keemiatööstuse mahuindeks võrreldes teiste tegevusaladega oluliselt kiiremini. Teisteks mahuindeksi languse põhjuseks oli selge nõudluse vähenemine välisturgudel. 2010.a jooksul on tootmismahud järjepidevalt suurenenud ning aasta lõpus jõudis indeks taas 2005.a. tasemele.
 
Joonis 1: Mahuindeksid
 
2009. a. keemiatööstuse ja sellega seotud toodete müügitulul langus oli samuti suur ning keemiatööstuse müügiindeks taandus umbes 2005. a. tasemele (joon. 2). Kui 2008. aastal oli keemiatööstuse müügiindeksi kasv 55 % võrreldes 2005 aastaga, siis 2009 aastal oli langus juba 62 % eelneva aastaga võrreldes. 2010.a. algusest on aga müügiindeks järjepidevalt suurenenud ning kiiremas tempos kui toodangu mahuindeks. Põhjusi, miks tootmismahtude langus on suurem kui müügitulu langus, on mitu. Kui tooraine hinnatõus seoses nõudluse vähenemisega oli 2009. aastaks stabiliseerunud, siis muud tootmisisendid on püsivalt järjest kallinevad, põhjustatuna harmoniseeritavast EL seadusandlusest ning meie seadusandlusest tulenevatest karmistuvatest nõuetest. Suurenemas on igaaastased kulud kemikaaliohutusele seoses REACH määruse ja EL ühtse Biotsiidmääruse rakendamisega.
 
Keskkonnatasude järjepidev tõus, ressurssimaksude tõus, elektrienergia kallinemine aastal 2010 seoses turgude avanemisega, kõik see mõjutab otseselt keemiatööstusettevõtete majandustegevust. Ökomaksud ei tohi kiiremini kasvada, kui meie majandus, investeeringud ning ekspordivõime.
 
Joonis 2: Müügiindeksid
 

2010. a. kõigi tegevusalade müügitulu oli 35308 milj. EURi, töötleva tööstuse müügitulu oli 7670 milj. EUR, millest kemikaalide ja keemiatoodete tootmise müügitulu osatähtsus oli 4,4 % (tabel 1).

Tabel 1: Müügitulu jooksevhindades (milj. EUR)

 

2005.a.

2006.a.

2007.a.

2008.a.

2009.a.

2010.a.

Tegevusalad kokku

31470

37630

44687

44649

32070

35308

Sellest töötlev tööstus

6143

7209

8326

8436

6083

7670

S.h. kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

356

397

417

501

319

340

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmise
osatähtsus töötlevas tööstuses (%)

5,8

5,5

5,0

5,9

5,3

4,4


Siinjuures tuleb märkida, et Eestis on keemiatööstuse osa kõigi tegevusalade hulgas väike, see on viimaste aastate müügitulu alusel umbes 1 %, seejuures töötleva tööstuse hulgas on osatähtsus müügitulu alusel 4 -6 % vahemikus.

 
Eksport
 

2009. aastal veel kriisist väljumata maailmamajandus mõjutas Eesti keemiatööstuse eksportmahtusid vähenemise suunas, kuid 2010.a. tõi taas kaasa ekspordi suurenemise (tabel 2).

Tabel 2: Kaupade eksport (milj. EUR)

 

2005.a.

2006.a.

2007.a.

2008.a.

2009.a.

2010.a.

Kaubad kokku

6202

7719

8127

8467

6475

8753

S.h. keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted

263

313

362

457

360

395

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude toodete osatähtsus (%)

4,3

4,1

4,5

5,4

5,6

4,5

 

Eesti keemiatööstuse toodangut eksporditi 2009.a. 87 ja 2010.a. 90-sse erinevasse maailma riiki. Joonis 3 näitab, et praktiliselt pool keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude toodangust eksporditakse lähinaabritele: Venemaale (29 %), Leetu (13 %) ja Lätti (13 %).

 
Joonis 3 Eksportturud
 
Tabelis 3 on välja toodud need riigid, kelle turule müüakse enim Eesti keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude toodangut ning keemiatööstuse toodangu osatähtsus (%) vastavasse riiki Eestist eksporditavas kogutoodangust
 
Tabel 3: Eksportturgude pingerida 2009 ja 2010

Riik

2009.a.(%)

Riik

2010.a.(%)

Venemaa

13,3

Venemaa

13,8

Leedu

16,5

Läti

6,7

Läti

7,3

Leedu

11,5

Poola

25,1

Soome

2

Soome

2,1

Rootsi

1,5

Rootsi

2,6

Ukraina

21,5

Ukraina

19,6

Saksamaa

3,1

Holland

7,0

Holland

6,5

Saksamaa

2,7

Valgevene

13,8

Prantsusmaa

5,9

USA

2,3

 
 
Vaatamata oma väikesele osatähtsusele kaupade koguekspordis, on  keemiatööstus suutnud senini eksportida edukalt oma toodangut. Nii oli kemikaalide ja keemiatoodete tootmises ekspordi osatähtsus toodangu müügis 2002. aastal 72,0 %; 2003. aastal 76,1 % , 2004. aastal 78,6 %, 2005. a. 80,1 %, 2006. a. 82,1 %, 2007. a. 81,1 %, 2008. a. 84 % ja 2009. aastal 82,4 %.
 
Joonis 4: Ekspordiindeksid
 
Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude toodangu ekspordiindeks langes 2009. aastal 70 % võrreldes eelneva aastaga. Samas on jooniselt 4 näha, et 2008. aastal kasvas keemiatoodete ekspordiindeks võrreldes teiste tegevusaladega oluliselt kõrgemale, küündides 200 % võrreldes referentsaastaga. See on üheks põhjuseks, mille arvelt sai ekspordiindeks 2009. aastal võrreldes teiste tegevusaladega oluliselt rohkem langeda. Alates 2010.a algusest on ekspordiindeks taas tõusuteel.
 
Ettevõtete struktuur
 
Eesti majandust iseloomustab väike-ettevõtluse ettevõtete suur arvuline osatähtsus, mis ei kajastu sama suure osatähtsusena toodangu müügitulus.

Statistika andmetel oli 2010. aastal Eestis kõigil tegevusaladel kokku 50597 ettevõtet, millest ettevõtted kuni 50 töötajaga moodustasid 97,5 %, kuid andsid realisatsiooni üldmahust 50,5 %. Ettevõtete arv, kus töötas 50 ja enam töötajat moodustasid ettevõtete üldarvust 2,5 %, kuid andsid realisatsiooni üldmahust 49,5 %.

2010. a. oli kemikaalide ja keemiatoodete tootmises kokku 91 ettevõtet, millest kuni 50 töötajaga oli 81 ettevõtet, kes andsid sektori müügitulu mahust 9 %. Ettevõtteid töötajate arvuga üle 50 töötaja oli 2010. a. 10 ning need ettevõtted andsid keemiatoodete müügitulust 91 % (tabel 4 ja 5).

 
Tabel 4: Ettevõtete arv töötajate arvu järgi keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes

Ettevõtte grupp

2005.a.

2006.a.

2007.a.

2008.a.

2009.a.

2010.a.

1-9 töötajat

47

50

41

58

54

67

10-19 töötajat

12

15

6

4

4

4

20-49 töötajat

9

8

8

10

9

10

50-99 töötajat

6

6

7

6

5

5

100 ja enam töötajat

8

8

7

6

6

5

1-49 töötajaga grupi osatähtsus (%)

82,9

83,9

79,7

85,7

85,9

89

50 ja enam töötajaga grupi osatähtsus (%)

17,1

16,1

20,3

14,3

14,1

11


 
Tabel 5: Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude müügitulu (milj. EUR)

Ettevõtte grupp

2005.a.

2006.a.

2007.a.

2008.a.

2009.a.

2010.a.

1-9 töötajat

11,2

15,3

13,9

19,6

4,1

10,2

10-19 töötajat

18,5

8,8

3,5

3,2*

43,8

1,7

20-49 töötajat

28,5

28,4

11,5

16,6

13,2

18,2

50-99 töötajat

96

113

124

124,8

95,5

128

100 ja enam töötajat

201,8

231,2

263,9

336,6*

162,5

181,4

Kokku müügitulu

355,9

396,8

416,8

500,8

319,1

339,6

1-49 töötajaga grupi osatähtsus %

16,3

13,3

7,0

7,9

19,1

9

50 ja enama töötajaga grupi osatähtsus %

83,7

86,7

93,0

92,1

80,9

91

* märgitud töötajate arv on hinnanguline – arvutatud teiste olemasolevate andmete põhjal, sest täpse arvu avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
 
Tööhõive
 
1990-ndate keemiatööstuse toodangu langus mõjutas negatiivselt  töötajate arvu. 1998. a aastal töötas keemiatööstuses ca 6500 töötajat, 1997. aastal oli töötajate arvuks harus 7040. Suurim töötajate arvu langus on toimunud Ida-Virumaa suurettevõtetes. Aastail 1995-1998 vähenes suurettevõtetes hõivatud töötajate arv  enam kui 1300 inimese võrra, s.o. ca 18 %.

Eelmisel aastal (2010) leidis keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes rakendust 2137 töötajat, mis moodustab 2,3 % töötlevas tööstuses tööga hõivatud inimeste arvust (tabel 6 ja joon. 5).

Tabel 6: Keskmine tööga hõivatud isikute arv aastatel 2005 - 2010

 

2005.a.

2006.a.

2007.a.

2008.a.

2009.a.

2010.a.

Tegevusalad kokku

436536

463690

484926

476886

394984

368774

Sellest töötlev tööstus

127001

128237

127988

120923

97185

91026

S.h. kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

2 846

2 862

2690

2 658

2300

2137

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmise osatähtsus töötlevas tööstuses %

2,2

2,2

2,1

2,2

2,4

2,3


 
Joonis 5: Tööhõive
 
* Kasutatud on Eesti Statistikaameti andmeid