EKTLi ametlikud pöördumised ja seisukohad

Siinkohal toome välja olulisemad teemad, mille käsitlemiseks/lahendamiseks EKTL on pidanud vajalikuks ametiasutuste poole pöörduda.


EKTLi seisukohad ja ettepanekud seoses ATKEAS ja VKS muutmise seaduse eelnõuga - pöördumine Rahandusministeeriumi ja Rahanduskomisjoni poole - 31.10.13. Vaata SIIT.

EKTLi seisukohad ja ettepanekud seoses Keskkonnatasude raamkava 2016+ ettevalmistamisega - pöördumine Keskkonnaministeeriumi poole - 31.10.2013. Vaata SIIT.

EKTLi seisukohad ja ettepanekud seoses projektiga "Mõtle, mida tarbid" - pöördumine Balti Keskkonnafoorumi ja Sotsiaalministeeriumi poole - 31.10.13. Vaata SIIT.

EKTLi seisukohad seoses kavandatavate biotsiiditasudega - pöördumine Euroopa Komisjoni ja Eesti Terviseameti poole - 29.01.13: Vaata SIIT.

Eesti Keemiatööstuse Liidu ettepanekud ja kommentaarid Tööstusheite seaduse eelnõu kohta - pöördumine Keskkonnaministeeriumi poole - 16.08.12: Vaata SIIT.

EKTLi seisukoht seoses Keskkonnaministri määruse nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmisega - pöördumine Keskkonna- ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri poole - 02.08.12: Vaata SIIT.

Ettepanek REACH-alase koostöö protseduuride sisseseadmiseks - pöördumine Sotsiaal-, Keskkonna-, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Terviseameti poole - 16.05.2012: Vaata SIIT.

Kemikaaliohutusealase kompetentsuse uuringu lähteülesanne - pöördumine Sotsiaalministri poole - 19.04.2012: Vaata SIIT.

ATKEAS- st tekkinud probleemid Energiaaktsiisi vabastuse loa taotlemisega - pöördumine Rahandusministeeriumi poole - 22.03.2012: Vaata SIIT.

ELi kliimapoliitika ning madala süsihappegaasi heitega majanduse teekaart - pöördumine Eesti EL Parlamendi saadikute poole - 22.06.2011: Vaata SIIT.

EKTLi seisukoht Vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta - pöördumine Rahanduskomisjoni ja -ministeeriumi poole - 05.01.2011: Vaata SIIT.

Uute ohutuskaartidega kaasnevatest probleemidest teavitamine - pöördumine Tervise-, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti ning Töö- ja keskkonnainspektsiooni poole - 27.10.2010: Vaata SIIT.

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteem: ETS benchmargid (BM) ja jaotamise reeglid - pöördumine MKMi ja KKMi poole - 19.10.2010: Vaata SIIT.

REACH-ks valmisolek - pöördumine SoM ja MKM poole - 13.08.2010: Vaata SIIT.


Maapõue kasutamise ja kaitse alused - pöördumine KKMi poole - 19.07.2010: Vaata SIIT.

Kliimamuutused: ETS CO2 emissioonide vähendamine -30% - pöördumine peaministri, keskkonnaministri ja majandusministri poole - 09.06.2010: Vaata SIIT.

Kemikaalide mõõtmise korraldamine vastavalt Mõõteseadusele ja ATKEAS -le - pöördumine Rahandusministeeriumi, MKMi ja Rahanduskomisjoni poole - 30.04.2010: Vaata SIIT.

Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise REACH (määrus (EÜ) N° 1907/2006) lisa II muutmine ohutuskaartidel - pöördumine SoM poole - 20.11.2009: Vaata SIIT.