Kemikaalide transport ja logistika

Keemiatööstus panustab oluliselt transporditoimingute jätkusuutlikkusesse

Ohutu, tõhus ja jätkusuutlik logistika on keemiatööstuse edasise arengu osas võtmetähtsusega. Transpordi ohutuse tagamine ja oma toodete käitlemine keskkonda arvestades ning täielikus kooskõlas määrustega, on kriitilised aspektid keemiatööstuse kuvandi ja maine kujundamisel. Keemiatööstus püüdleb tipptaseme saavutamise poole tarneahela tööoperatsioonides, eesmärgiga saavutada suurem tõhusus, kasutada paremini olemasolevaid ressursse ja vähendada mõju keskkonnale.

Keemiatööstus on seega paljude erinevate tegevuste, mis aitavad kaasa veooperatsioonide turvalisuse ja jätkusuutlikkuse tagamisele, eestvedaja. Välja on arendatud mitmeid vabatahtlikke algatusi, et edendada ja rakendada oma toodete transpordil parimaid ohutu veo praktikaid. Lisaks on tehtud palju jõupingutusi, et parendada logistika toimingute keskkonnakoormust, vähendades laadimisel, mahalaadimisel, puhastamisel ja transpordil tekkivaid heitmeid. Pidevalt jätkatakse edasiste parendamisvõimaluste uurimisega.

Need algatused on endaga kaasa toonud paljude heade tavade suuniste väljatöötamise, mis käsitlevad mitmesuguseid teemasid ning on välja arendatud tihedas koostöös transpordi tööstusega. Üheks peamiseks suuniste väljatöötajaks ja parimate praktikate jagajaks on ECTA ehk Euroopa Kemikaalitranspordi Liit - tegemist on samuti Respnsible Care´i rakendava ühendusega ning viimased juhenddokumendid on uuendatud või välja antud 2013 aastal - tutvu nendega SIIN

Lisaks eelnevale, eesmärgiga juurutada standardite ja tööoperatsioonide taseme pidevat parendamist transpordi firmades, laohoonetes ja tankerite puhastusjaamades, on Cefic (loe täpsemalt siit) välja töötanud ohutuse ja kvaliteedi hindamise süsteemi (SQAS). SQAS aitab transpordifirmadel tuvastada ja parendada oma puudusi ning aitab keemiatööstuse ettevõttetel hinnata oma teenusepakkujaid.

ICE, üle-Euroopaline transpordi hädaolukordadele reageerimise süsteem (ICE), eesmärk on minimeerida õnnetuste mõju, mis võib juhtuda, kemikaalide transpordil.