Transpordi hädaolukordade skeem

RAHVUSVAHELINE KEMIKAALIDE KESKKOND - ICE
 
ICE on rahvusvaheline kemikaalidega tegelevate ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärgiks on vältida õnnetusi kemikaalide transpordil ning ladustamisel.
 
Selle eesmärgi saavutamiseks on loodud vastav nn. Euroopa võrgustik, kuhu püütakse kaasata kõik Euroopa riigid ning seal kemikaalidega tegelevad ettevõtted. Antud võrgustikku kuuluvad riigid/ettevõtted on kompetentsed andma tõhusat abi pärast õnnetuse toimumist.
 
Kuna ICE programm on üks osa Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) programmist, siis etendab ka ta selle programmi raames tähtsat osa, püüdes vältida õnnetusjuhtumeid nii kemikaalide transpordil kui ladustamisel.
 
Juhul aga, kui need õnnetused siiski leiavad aset, siis annab see programm omapoolseid juhtnööre kiireks ja efektiivseks tegutsemiseks. Samuti osutavad ICE programmiga liitunud riigid/ettevõtted praktilist abi, osaledes oma inim- ja tehniliste ressurssidega päästeoperatsioonides.
 
ICE programmiga liitunud riigid kohustuvad:
 
-         töötama välja hädaolukordadele reageerimise programmi
-         vajaduse korral järgima ja kasutama selle programmi juhiseid
-         teha läbi kohalike keemiatööstuse liitude koostööd ekspertidega
-         teha pidevat koostööd ning vahetada vajalikku informatsiooni nii rahvuslike kui rahvusvaheliste ICE programmidega
 
ICE programmis osalemine on vabatahtlik. Liitunud ettevõtted on kohustatud osutama abi kõikide õnnetuste likvideerimisel. Abistamiseks on alljärgnevad võimalused:
 
-         edastama infot konkreetse toote kohta ning andma üldisi nõuandeid telefoni või faksi teel
-         ettevõtte ekspert sõidab õnnetuskohale ning abistab seal konkreetsete nõuannetega
-         ettevõte annab abistab oma töötajatega ning varustusega
 
Ettevõte, mis liitub ICE programmiga, peab esitama keskusele alljärgneva informatsiooni oma ettevõtte kohta:
Aadress, ekspertide nimed ja telefonid, toodangu loetelu (ohtlikud ained märgistatuna), aeg, millal on võimalik ühendust saada, abistamise piirkond ning asukoha kaart.


ICE –Kemikaalide laialiveol juhtunud avariide likvideerimine

JUHEND KEEMIATÖÖSTUSELE