SQAS

Keemiatööstus kasutab suurel määral logistilisi teenuseid, kus keemiatoodete (tooraine, vahesaadused ja     valmistoodang) ladustamist, käitlemist ja transporditeenuseid käsitletakse mitmes erinevas etapis. Keemiatööstuse ettevõtted vajavad kindlustunnet, et kõik need operatsioonid  viiakse läbi turvaliselt ja kvaliteetselt, kusjuures on väga tähtis pöörata tähelepanu ümbritsevale keskkonnale.

Hoolime ja Vastutame programmi raames alustas CEFIC 90ndate aastate alguses ICE programmiga, nähes vajadust täiustada ohutusmeetmeid kemikaalide transpordi, ladustamise ja käitlemise ajal. ICE programmi üheks eesmärgiks oli töötada välja SQAS süsteem, kus teatud kindel rühm on seotud kindla transpordiviisiga või logistiliste operatsioonidega (maantee, raudtee, puhastusjaamad, kaubalaevastik, ladustamisterminaalid ja praamid).

SQAS eeldab vahendite olemasolu hindamaks logistikateenuseid osutavate firmade vastavust kvaliteedi-, ohutuse- ja keskkonnanõuetele.
SQAS aitab keemiatööstuse ettevõtetel valida endale sobiv ettevõte logistikateenuseid pakkuvate firmade seast.
SQAS on võtmeelement logistilistele operatsioonidele Hoolime ja Vastutame programmis.
SQAS on süsteem, mis hindab logistiliste teenuste osutajate tegevuse vastavust kvaliteedi, turvalisuse ja keskkonna nõuetele. SQAS hindamist läbiviiv isik ei juhindu üksnes mõnest sertifikaadist, vaid teeb järeldusi vastavalt üksikasjalikele raportitele. SQAS ei garanteeri tarnija teenuse ohutust ja kvaliteeti, vaid pakub mehhanisme, mis võimaldavad hinnata selle pidevat täiustumist. Antud süsteem pakub tarnijale otsest kasulikku tagasisidet, tuues välja viimase tugevad ja nõrgad küljed.

SQAS puudutab nii maantee-, mere- kui ka raudteetransporti, laohooneid ja puhastusjaamu ning kemikaalide levitajaid. Alljärgnevalt saab lugeda maantee SQAS kohta, teiste valdkondade osas leiab palju kasulikku teavet CEFIC kodulehe SQAS sektsioonist - VAATA SIIT!

SQAS ametlikul kodulehel on alla-laetavad 6 Euroopa keelde tõlgitud kõiki valdkondi puudutavad küsimustikud ning neile vastavad juhenddokumendid - viimane dokumentide ülevaatamine ja uuendamine toimus 2011.a. ning alates 01.07.2011.a. on lubatud hindamisi läbi viia vaid uute versioonide alusel.
 
Maantee SQAS
2000. aastal oli see süsteem omaks võetud enamiku Lääne-Euroopa transpordifirmade poolt, kusjuures töötas 70 kvalifitseeritud hindajat üheteistkümnes riigis. Kontrolliti 500 transpordifirmat ning küsimustikud/juhtnöörid töötati välja seitsmes keeles.
 
Maantee SQAS positiivsed küljed:
- parem tsentraalne juhtimine eesmärgiga garanteerida süsteemi terviklikkus
- tõhusam kontroll hindamise kvaliteedi üle
- parem ligipääs hindamise tulemustele ning nende läbipaistvus
- rohkem keemiatööstuse firmasid peaksid kasutama SQASi riski juhtimise vahendina
 
Selle eesmärgi täitmiseks viiakse läbi mitmeid hindamisi ja kontrolle. Ühekordsed standardsed hindamised viiakse alati läbi sõltumatute ekspertide /inspektorite poolt ühtedel ja samadel printsiipidel.
 
SQAS üldised printsiibid:
- ühekordne, erapooletu hindamine
- juhtimissüsteemide hindamine
- ohutuse, keskkonna ja kvaliteedi aspektid
- sõltumatud kvalifitseeritud inspektorid
- ühtne küsimustik kogu tööstusharule
- faktide leidmine/mitte edasilükkamine või tegematajätmine
- ei ole sertifitseerimise süsteem
- keemiatööstuse firmad määratlevad oma miinimumstandardid
 
SQAS eelised:
- võtmeelemendid täiustuvad pidevalt
- vahend ohtlike kaupade turvalisuse nõustamiseks
- ühetaolised printsiibid - ühiselt transpordi- ja keemiatööstuse poolt väljaarendatud
- ühekordne erapooletu hindamine
- vähem duplitseerimist
- efektiivne vahend

Vaata EKTLi voldikut samal teemal