H&V Ülemaailmne Harta

Keemiatööstuse vabatahtliku algatuse Hoolime&Vastutame (Responsible Care®) rakendamiseks välja töötatud Ülemaailmne Harta (Global Charter)

Rohkem infot
1.      VÕTTA OMAKS HOOLIME JA VASTUTAME PÕHIMÕTTED.
Hartas on välja töötatud ettevõtete ja assotsiatsioonide vaheline kohustumuste üldkogumik, mille eesmärgiks on harmoniseerida 53 riigi programmid. Eesmärgiks on jätkuvalt parendada keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusalaseid teadmisi ning tehnoloogiate, protsesside ja toodete juhtimist kogu nende elutsükli vältel eesmärgiga vältida kahju tekitamist inimestele ja ümbritsevale keskkonnale.
 
2.      RAKENDADA RAHVUSLIKE HOOLIME JA VASTUTAME PROGRAMMIDE PÕHITUNNUSED.
Hoolime ja Vastutame programmiga liitumise korral allkirjastatud kohustumuse kaheksa põhitunnust, mis on ühised kõikide riikide keemiatööstuse liitude programmidele, jäävad muutmata.
 
3.      PANUSTADA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU EDENDAMISSE.
Harta julgustab keemiatööstust tugevalt panustama jätkusuutlikku arengusse. Läbi parendatud juhtimissüsteemi, laienenud majanduslike võimaluste, innovatiivse tehnoloogia arengu ja sotsiaalsete probleemide tasakaalu jätkab keemiatööstus praktiliste sammude tegemist algatuste kasutuselevõtmisega, mis toetavad jätkusuutlikku arengut.
 
4.      PIDEVALT PARENDADA JA ANDA ARU OMA SOORITUSTEST.
Soorituste pidev parendamine jääb algatuse põhiliseks osaks. Iga keemiatööstusettevõte, mis rakendab oma tegevuses Hoolime ja Vastutame algatust, kogub tuumikparameetrite tarvis keskkonna, tervishoiu ja ohutuse alaseid andmeid ning raporteerib neist keemiatööstuse liidule.
 
5.      TÄIUSTADA KEEMIATOODETE KÄITLEMIST KÕIKJAL MAAILMAS – TOOTEVASTUTUS.
Harta toob välja rea kohustumusi, mille eesmärgiks on tugevdada tootevastutust ja kemikaalide ohutut käitlemist. Tootevastutuse teemad kujundavad järgnevatel aastatel üha rohkem ja rohkem Hoolime ja Vastutame algatust. Seda arendatakse vastavuses Rahvusvahelise Keemiatööstuse Assotsiatsiooni (ICCA) ülemaailmse uue tootestrateegiaga.
 
6.      EDENDADA JA  KAASA AIDATA HOOLIME JA VASTUTAME ULATUSELE KEEMIATÖÖSTUSE VÄÄRTUSAHELAS .
Hoolime ja Vastutame algatust propageeritakse erinevates keemiatööstuse väärtusahelates. Keemiatööstuse ettevõtted ja keemiatööstuse liidud kohustuvad läbipaistvamaks muutma oma läbirääkimisi äripartneritega ja teiste huvirühmadega ning tõstma üldsuse teadlikkust ning arusaamist kemikaalide käitlemisest. Keemiatööstus areneb ja jagab kooskõlas konkurentsiseadusega ja teiste seadusandlike nõuetega teavet ning head tootmistava kemikaale kasutavatele ettevõtetele.
 
7.      TOETADA AKTIIVSELT RAHVUSLIKKU JA KOHALIKKU HOOLIME JA VASTUTAME HALDUSPROTSESSI.
Algatuse ühise täitmise puhul rakendatakse tõhustatud haldamist, et kindlustada suuremat läbipaistvust ja vastutust. Keemiatööstus kohustub teostama täiustatud, läbipaistvat ja tulemuslikku juhtimisprotsessi, mille eesmärgiks on tagada Hoolime ja Vastutame algatuse kollektiivse rakendamise vastutus. Kui Hoolime ja Vastutame kohustumusi mistahes ettevõttes või keemiatööstuse liidus ei täideta, on võimalik liikmelisuse tühistamine.
 
8.      ARVESTADA KÕIKIDE HUVIRÜHMADE KEEMIATÖÖSTUSE TEGEVUST JA TOODANGUT PUUDUTAVATE OOTUSTEGA.
Läbirääkimised toimuvad kohaliku omavalitsuse, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil.
 
9.      PAKKUDA SOBILIKKE VAHENDEID HOOLIME JA VASTUTAME ALGATUSE EFEKTIIVSEKS KÄIVITAMISEKS.
Hoolime ja Vastutame initsiatiiviga liitunud ettevõtted peavad vastama keemiatööstuse liidu programmide nõuetele. Ettevõtted omalt poolt peaksid pakkuma liidule küllaldaselt ressursse Hoolime ja Vastutame initsiatiivi rakendamiseks ja edasiarendamiseks.