EKTL liitumine H&V-ga

Käesoleva deklaratsiooniga annab Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) teada oma kavatsusest töötada "Hoolime ja Vastutame" vabatahtliku algatuse rakendamisel liikmesettevõtetes, jälgides sealjuures heakskiidetud põhimõtteid ja programmi.

 

Siinjuures õnnitleme esimest kuut EKTL liikmes-ettevõtet, kes on avaldanud soovi algatada oma ettevõttes "Hoolime ja Vastutame" programmi rakendamine ning teavitanud sellest nii EKTL juhatust kui ka "Hoolime ja Vastutame" programmi juhtkomiteed.

EKTL julgustab ja kutsub ka teisi liikmesettevõtteid ühinema "Hoolime ja Vastutame" programmiga.

Euroopa Keemiatööstuse Keskliidu (CEFIC) liitunud liikmena garanteerib EKTL, et "Hoolime ja Vastutame" algatuse nime ja logo kasutatakse õigel moel ja vastavuses rahvusvaheliselt heakskiidetud protseduurireeglitega.

Igaaastase tehtud töö kohta koostab EKTL aruande ja teeb selle kättesaadavaks asjassepuutuvatele huvigruppidele.

Eke Roo
EKTL Juhatuse esimees
20.06.2002.a.


 

EKTL juhatuse koosoleku protokoll

Vastavalt EKTL põhikirja punktile 4.18:
 
Juhatusel on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult, koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadetakse otsuse eelnõu kirjalikult kõigile juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest. Seisukoha mitteesitamine loetakse vastuhääleks.
 
EKTL juhatuse kirjalik hääletamine toimus 20.06.2002 küsimustes, mis olid otsustena formuleeritud alljärgnevalt:
 
1. Kinnitada Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) programmi algatus Eesti Keemiatööstuse Liidus
2. Kinnitada Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) Komitee koosseis
3. Kinnitada Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) programmi 10 üldpõhimõtet
4. Kinnitada teavitamisele kuuluvad tuumikparameetrid
5. Toetan otsust:
  • pöörduda CEFIC poole, taotlusega algatada Responsible Care programm Eesti keemiatööstuses läbi Eesti Keemiatööstuse Liidu.
  • taotleda CEFIC-lt RC logo kasutamise õigust.
6. Kiita heaks alljärgnevate ettevõtete initsiatiiv liituda Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) programmiga:
 
6.1. AS Kemivesi
6.2. AS Silmet
6.3. AS Vivacolor
6.4. AS Orto
6.5. AS Viru Keemia Grupp
6.6 AS Velsicol Eesti .
 
Kirjalikust hääletamisest võtsid osa kõik EKTL juhatuse liikmed (E.Roo, I.Vesiallik, V.Kuusemäe, J.Soone, M.Pilv, R.Reile), kelle hääletamiskirjad on lisatud.
 
Kõik juhatuse liikmed hääletasid eelnimetatud otsuste poolt.
 
Protokolli koostas
E.Pärn