EKTLi üleskutse juurutamaks GPSi

20.11.2013

Lugupeetud EKTLi Hoolime ja Vastutame programmi liikmes-ettevõtete juhtkond; HjaV koordinaatorid; REACH koordinaatorid :

Eesti Keemiatööstuse Liidu üleskutse näitamaks toetust Hoolime ja Vastutame programmile ning selle lahutamatuks osaks kujunenud Ülemaailmsele Tootestrateegiale

Taust:

Ülemaailmne tootestrateegia (GPS) - ICCM 1 kohtumisel Dubais 2006.a. kuulutas ICCA[1] välja „Hoolime ja Vastutame” Ülemaailmse Harta (Responsible Care Global Charter, RCGC) ja Ülemaailmse Tootestrateegia (Global Product Strategy, GPS).

EKTL on CEFIC[2] liige ning liitunud ICCA HjaV juhtgrupiga ning sellest tulenevalt Ülemaailmse Harta heaks kiitnud. Eelnevast johtuvalt lasub EKTL-il moraalne ja formaalne kohustus astumaks samme GPSi juurutamiseks kohalikul tasandil.

GPS kohaldub passiivselt kogu keemiatööstusele, kuid aktiivse juurutamise tegevus laieneb eelkõige nn REACH-ettevõtetele (ainete tootjad ja importijad) ning sellest johtuvalt pöördubki EKTL Teie, kui rahvusliku HjaV programmi suurimate, võimekamate ning REACH kohustuste alla kuuluvate ettevõtete poole.

Kogu Euroopa keemiatööstuse jaoks võimendab GPS REACH’i kasulikkust tõstes kemikaalide ja keemiatööstusettevõtete usaldusväärsust avalikkuse silmis, ning aitab vältida/vähendada uusi üleskutseid muutmaks REACHi veel rangemaks. Kogu programm panustab keemiatööstuse poolt Dubais 2006.a võetud kohustusse, et aastaks 2020 toodetakse ja kasutatakse kemikaale viisil, mis minimeerib kahjulikud mõjud inimesele ja keskkonnale.

Millised kohustused kaasnevad ettevõttele Ülemaailmse Tootestrateegia juurutamisega seoses:

GPSi juurutamine ei nõua ettevõtetelt täiendava teabe genereerimist. Tegemist on sisuliselt olemasoleva teabe taaskasutamisega, mis võimaldab teabetõhususe tõstmist.

GPSi väljundiks on ohutusteabe kokkuvõtete (Safety Summary) koostamine REACH registreeritavate ainete kohta ning nende kokkuvõtete avaldamine ICCA GPS portaalis[3].  Töötajatele, allkasutajatele ja teistele huvitatud isikutele edastamiseks mõeldud ohutusteabe kokkuvõtted on riskianalüüsi ning riskijuhtimise teabe kogumikud kirjutatuna kergesti arusaadavas keeles ning sisaldavad ohtude ja kokkupuudete teavet, riskijuhtimise soovitusi ning kemikaalide kasutamisest tulenevat kasu ühiskonnale.

Kui ettevõte on koostanud ja esitanud aine REACH registreerimistoimiku, siis selle sisu katab ära kõik GPS’i jaoks vajaliku. Ettevõte võib kasutada REACH kemikaali ohutusaruannet (CSR’i) oma GPS ohutusteabe kokkuvõtte koostamiseks, aga kuna CSR’id on pikad ja väga detailsed dokumendid, siis tuleb ettevõtetel neid lihtsustada GPS’i avalikult kättesaadava ohutusteabe kokkuvõtte jaoks.

REACH’i toimiku üleviimine GPS’i:  

Kuna kogu REACH’i teave on kättesaadav IUCLID 5 andmebaasis ning CSR süsteemis, siis ICCA ja Cefic on koostanud detailse juhendi REACH toimikust vajalike väljavõtete tegemiseks ja GPS teabe ettevalmistamiseks. Lisaks on CEFIC koostanud ettevõtetele abistavaid näiteid GPS ohutusteabe kokkuvõtete kohta – nende koostamise käigus on tuvastatud, et olemasoleva REACH registreerimistoimiku põhjal kulub ühe ohutusteabe kokkuvõtte koostamiseks/esitamiseks ICCA portaali keskmiselt 4 tundi (madal risk, väike kokkupuude) kuni 12 tundi tööaega (kõrge risk, laialdane kokkupuude).

Ideaalis peaks 2014.a. lõpuks ICCA portaalis olema kättesaadavad kõikide praeguseks REACH registreeringut omavate ainete ohutusteabe kokkuvõtted.

Kõike eelnevat arvesse võttes palume Teie ettevõttelt esimesel võimalusel tagasisidet valmisoleku osas alustada 2014.a. GPS juurutamisega oma ettevõttes ehk ohutusteabe kokkuvõtete koostamise ja avaldamisega oma toodetavate ainete kohta, mis omavad REACH registreeringut.

Kõnealune valmisolek on EKTLile äärmiselt oluline HjaV programmi 2014.a. tegevuste planeerimisel eelkõige otsustamaks, kas Liit on kõlblik osalema ICCA ja CEFIC poolt pakutavate toetusmeetmete projektides. 

Teie jätkuvale toetusele lootes,

Hallar Meybaum

Eesti Keemiatööstuse Liit

tegevdirektor[1] ICCA - Rahvusvaheline Keemiatööstuse Liitude Nõukogu (The International Council of Chemical Associations)

[2] CEFIC - Euroopa Keemiatööstuse Keskliit

Viimati uuendatud 20.11.2013