Atmosfääriõhu kaitse seadus – teabepäev 14.06.2016

20.06.2016

Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu on koostatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning asendab hetkel kehtiva välisõhu kaitse seaduse. Kodifitseerimise peamine eesmärk on kehtivat õigust korrastada, kuid on ka mõned sisulised muudatused, mis on tehtud tulenevalt kehtiva seaduse rakendamisel saadud kogemustest.
AÕKSi määrused reguleerivad mitmeid eri valdkondi – õhusaasteloa andmine (loa künnised, vormid ja aruandlus, uuena registreeringu kohustus), lõhn, müra, kemikaalid, õhukvaliteedi piirväärtused ja õhukvaliteedi tagamine, kütuste keskkonnanõuded, osoonikihi kaitsmine jp. Vt SIIT

KKM kutsus atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) õhusaasteloaga seotud rakendusaktide eelnõude ja saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni projekti I etapi tulemuste arutelule. Toimumise aeg 14. juuni Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis.

 

Päevakava:

9:00 – 9:20 Kogunemine ja kohv

9:20 – 12:30 AÕKS määruste eelnõude arutelu:

• Tegevuse künnisvõimsused või saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba;
• Õhusaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded;
• Täpsustavad nõuded saasteainete lubatud heitkoguste projekti sisu kohta.

12:30 – 13:30 lõunapaus (omal käel)

13:30 – 15:30 "mitteesmatähtsate" välisõhu saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni projekti I etapi tutvustus - töö lõpptulemusena on välja töötatud uus välisõhu saasteainete piirnormide kontseptsioon, mille alusel saab kehtestada uued välisõhu saasteainete piirnormid.

Arutlusele tulevate määruste eelnõud tehakse kättesaadavaks hiljemalt 7. juuniks lingilt

Viimati uuendatud 20.06.2016