tööstuse digitaliseerimist toetavate teenuste projektikonkurss

09.09.2016

2016 II poolaastal on järgmine EAS projektkonkurss taotluste esitamise tähtajaga 10.10.2016. Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõtete esindusorganisatsioonid. EKTL on kujundanud mõningad esialgsed ideed konkursil osalemiseks ning ootab ettevõtete toetust, huvi ja tagasisidet.

Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõtete esindusorganisatsioonid – MTÜ-d , kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi ning kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine,
Projekti minimaalne nõutav omafinantseering on 30% projekti kogumaksumusest.

Konkursi tingimused

 

1. Konkursile oodatakse kandideerima projekte, mis toetavad Eesti ettevõtete digitaliseerimise kasvu

2. Projektikonkursi raames toetatakse uute teenuste ja tehniliste lahenduste loomist, mis aitavad kaasa tööstusettevõtete digitaliseerimisele või teadlikkuse tõstmisele tööstuse digitaliseerimise teemal. Projekti elluviimise tulemusena peab tekkima lahendus, millest ettevõtted saavad otsest kasu ja mille mõju on pikemaajaline.

 

3. Toetatavad tegevused. nimetatud teenuse või lahenduse väljatöötamise raames ja nendega seotult on lubatud järgmised alategevused ja kaasnevad kulud:
Ø Ettevõtjate vajaduste ning probleemide kaardistamine;

Ø Vajaliku info ja teadmiste hankimine;

Ø Rahvusvaheline koostöö;

Ø Teavitustegevused;

Ø Tarkvara soetamine ja arendamine.

 

4 . Projekti sihtgrupiks ja kasusaajaks on Eesti ettevõtted, kes ekspordivad välisturgudele või soovivad eksportturgudele siseneda. Minimaalne kasusaajate arv on 10 ettevõtjat.

 

5. Projekti elluviimiseks taotletav summa (edaspidi: Projekti tasu) võib olla vahemikus 5 000 – 40 000 eurot , sisaldades kõiki EASi poolt tasumisele kuuluvaid makse ja tasusid.

 

6. Projekti minimaalne nõutav omafinantseering on 30% Projekti kogumaksumusest

 

7. Projekti raames on abikõlblikud järgmised kulud:
Ø uute toodete arendamise ja kontseptsioonide väljatöötamisega seotud kulud,

Ø koolituste ja seminaridega seotud kulud, sh ettevalmistamine, läbiviimine, neil osalemine ning tulemuste levitamine ja analüüs;

Ø ürituste korraldamise kulud, sh kulud esinejatele, moderaatoritele, osalejate transpordile, ürituse ruumide rendile ning toitlustusele;

Ø teavituskampaaniatega seotud kulud sh ettevalmistamine ja korraldamine, neil osalemine ning teabevahetuse edendamine, tulemuste levitamine;

Ø kontaktreiside ja turundusüritustega seotud kulud, sh ettevalmistus, läbiviimine, neil osalemine ning sellega seotud tulemuste levita mine;

Ø rahvusvaheliste koostöövõrgustike, ümarlaudade jm koostöövormidega seotud kulud, sh algatamine ja osalemine ning sellega seotud tulemuste levitamine;

Ø teavituskeskkondade loomise, arendamise ja haldamise kulud;

Ø tarkvara soetamise kulud.

8. Projektide rahastamine toimub tagantjärgi tegevusaruande alusel, ettemakseid ei tehta.

 

MEMO
Käisin eile vastaval EAS-i infopäeval , millel tulemusel järgmised mõtted:

 

Põhirõhk on e- tööstuse projektil muidugi Industry 4.0. seonduvaga. Kohal oli IKT, Masinatööstuse ja Elektroonikatööstuse Liidud, kes on Industry 4.0 kõneisikud Eestis ilmselgelt teeavad nad taotluse Industry 4.0 2017 konverentsi toetuseks. Kogu projektitoetusteks raha on ainult ca 125 000.

 

Tegelikult keemiatööstustes kogu EL Industry 4.0 ei ole teema, keemiatööstus võrreldes teiste tööstusharudega on eeliseisus kuna protsessijuhtimine on programmeeritud ( „digilahendused). Digilahenduseks oleks tegelikult vaja ettevõtte laoarvestuse sidumine raamatupidamise programmiga.

 

Küsimus liikmetele: Kas meil on olemas 10 ettevõtet ( kes peavad järgima väheste tähtsusega riigiabi reegleid – 3.a ja 200 000 ), kes oleksid huvitaud nn digitaliseerimisest ?
Pakume välja, et digitaliseerimine võiks haarata:

Esialgsed ideed ( mõni on v.toores ) olemas, et taotleda EAS 10 000 - 40 000 eurot +omafinantseering 30%:

1. www.keemia.ee arendamine. Digilahendus statistika kogumiseks ja RC andmete esitamiseks. Läbi selle saaksime kodulehe mootori uuendada koos uue disainiga.

 

2. Ekskursioon mõnda EL keemiatehasesse/kontserni Industry 4.0 rakendustega tutvumiseks kogemuste vahetamiseks. 

 

3. Uuring Industry 4.0 rakendamise võimalikkusest Eesti keemiatööstuses. Mida oleks vaja digitaliseerida?

 

4. Kosmeetikasektorile. Vastavalt looduskosmeetika ISO-le digilahendus (matemaatiline mudel) kosmeetikatoote koostisosade looduslike osade määramiseks, et saada kinnitus on kas on looduslik või mitte?

 

5. e- kemikaal. Teema millest me oleme palju rääkinud ja järgmine nädal kuulutatakse välja riigihange.

 

Me võiksime Liidu projektiga uurida milline võiks olla/ võtta tarkavara kemikaalide arvestuse digitaliseerimiseks.

 

Viimati uuendatud 12.09.2016