REACH järelevalvet käsitlev rahvusvaheline seminar Tallinnas

06.02.2017

EKTL-l oli privileeg ja au osaleda Balti Keskkonnafoorumi poolt korraldatud rahvusvahelisel seminaril "Enforcement practices with regard to the REACH Regulation". Tegemist oli eeskätt järelevalve- ja õigusloomeasutustele suunatud üritusega, mille eesmärgiks oli arutada arenguid ja hetkeseisu EL'i kemikaalipoliitika ja REACH määruse rakendamisel. Seminarist võtsid osa 10 EL riigi esindajad. Peamiste teemadena tõstatusid ohutuskaartide kokkupuutestsenaariumite kvaliteet rakendamine ja vastav kontroll ning jäätmete ja kemikaalide õigusraamistike kattuvuse ja koherentsuse probleemid.

EKTL aitas aktiivsemalt kaasa rääkida kolmel tööstussektorile olulisel teemal, mille kohta valmisid ka lühiettekanded.

Vaata slaide alljärgnevalt:

Ohutuskaartidest

Kokkupuutestsenaariumitest

Kemikaalid ja jäätmed

Kogu seminari kohta valmib lähiajal kokkuvõttev dokument, mida seejärel asjassepuutuvatele Euroopa institutsioonidele jagatakse. 

Viimati uuendatud 06.02.2017