Eesti Keemiatööstuse Liit organiseeris koostöös ülikoolidega teadusasutuste ja tööstusettevõtete ÜMARLAUA

28.05.2012

25. aprillil toimus teadusasutuste ja keemiatööstusettevõtete ümarlaud. Ümarlaua kokku-kutsumise eesmärgiks oli algatada diskussioon Eesti keemiatööstuse innovatsiooni oleviku ning tuleviku üle ja selgitada, kuidas kasutada efektiivsemalt teaduskeskuste ning tööstuse vahelist sünergiat, et luua innovatsiooni.

Ümarlaua avas Keemiatööstuse Liidu juhatuse liige Mehis Pilv.

Sissejuhatava ettekande tegi Tea Varrak, TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse direktor, kes tutvustas keskuse strateegiat ning tegemisi. Esitluses oli väljatoodud mitmed uued ja huvitavad mõtted sh põhimõte, et TTÜ tippteadus on ettevõtetes; õppe-, teadus- ning arendustegevuste viimine USA-sse Silicon Valley-sse ja Hiinasse, Shanghaisse; MEKTORY projekt. (Vaata ettekannet SIIT)
 

Järgnevalt esinesid ettekannetega Mihkel Koel, TTÜ Keemiainstituudi  juhtivteadur ja Siim Kinnas,  TÜ tehnikateaduste ekspert. Mihkel Koel tutvustas Keemiainstituudi erinevate õppetoolide ja laborite poolt pakutavaid teadus- ning uurimisteenuseid. Samas kinnitas ta ka teadlaste kohustust tulla alla oma „elevandiluutornist“ ning avaldas muret teadustöö järelkasvu kokkukuivamise või lahkumise üle. (Vaata ettekannet SIIT)

Siim Kinnas Tartu Ülikoolist tutvustas koostöö võimalikke valdkondi ning tõi esile varasemaid õnnestunud projekte. Lisaks nimetas ta mitmeid hetkeprobleeme koostöös nagu VKE napid finantsid ning puudulikud teadmised oma tegelikest vajadustest; teadusasutuste piiratud arusaamad ärimaailma nõudmistest ja tavadest ning vastupidi. (Vaata ettekannet SIIT)

 

Ettekannete käigus tekkis aktiivne diskussioon, mille peateemadeks kujunesid õppekavade täiendamise/muutmise vajadused ning võimlaused.

 

Teise paneeli ettekande esitsas Molycorp Silmet AS teadus- ja arendusdirektor Jane Paju teemal „Teaduse ja tööstuse koostöö võimalustest“. Oma ettekandes andis Jane ülevaate võimalikest uurimis- ja arendusteemadest Molycorp Silmetis ning hetkel läbiviidavatest koostööprojektidest ülikoolidega. Samuti tõi ta esile teadustööalase koostöö postiivsed ja ngatiivsed aspektid. Ettekandes tõstatati ka küsimus üliõpilaste praktika- ning töövõimaluste parendamise kohta. (Vaata ettekannet SIIT)

Päeva viimane, kolmas osa vaatas keemiatööstuse ja kemikaaliohutuse lähitulevikku. Keemiatööstuse Liidu tegevjuht Hallar Meybaum tegi ettekande ühest kriitilisesmast küsimusest Eesti kemiatööstuse jaoks – kemikaaolihutuse kompetentsi puudumisest. Eestis, võrreldes teiste EL-i riikidega, puudub ühtne kemikaaliohutuspoliitika ning –strateegia selle elluviimiseks. Kemikaale puudutav õigusraamistik on kompleksne nii juriidilisest kui teaduslikust aspektist ja rakendamine äärmiselt kulukas. Kõik kohustused on lükatud ettevõtete õlule, olenemata nende suurusest. Hallr Meybaum tõi esile asjaolu, et kuigi suurtööstus nagu põlevkiviõlide tootmine ning metallitööstus saavad kohustuste täitmisega hakkama, siis väikeettevõtted on juba oma tootmist peatamas. Samas on ka juba meie lähiriigid Läti ja Leedu võtmas samme loomaks ühtseid kemikaaliohutuse kompetenstikeskuseid ja strateegiat, rääkimata muust Euroopast. (Vaata ettekannet SIIT)

Ümarlaua päeva lõpetas  Kalle Pirk Põlevkivikompetentsikeskusest, kes oma ettekandes tõi välja loodud kompetentsikeskuse strageegia ja eesmärgid ning nendest lähtuvad koostöötplaanid teiste osapooltega ning iseseisva finatseerimise põhimõtted. (Vaata ettekannet SIIT)

Ümarlaual tekkinud aktiivne diskussioon hetkeolukorra ning tuleviku kohustuste ning võimaluste üle andis alust otsuseks kutsuda kokku uus samateemaline ümarlaud 2012. aasta sügisel, toimumiskohaks Tartu Ülikool. Toimunud arutelu andis objektiivse pildi olemasolevatest probleemidest ning potentsiaalsetest lahendustest ning lepiti kokku, et järgmise ümarlaua eesmärk on tõstatunud teemasid sisendina kasutada ning keskenduda konkreetsete ettepanekute tegemise ja rekendamisvõimaluste leidmisele. 

 
Mari-Liis Štrik-Ott
Ümarlaua moderaator
Molcode Ltd. / Molycorp Silmet AS
Viimati uuendatud 11.10.2013