"Kemikaali inventuuri" projekti tulemustest

20.01.2013

Sotsiaalministeeriumi tellimusel on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus koostanud Eestis toodetavate, imporditavate ja kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta koondandmestiku. Töö on teostatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.Terviseamet teostas vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 131 „Ohtlike kemikaalide arvestuse kord”,  § 4, lg 1 ja 4 esmakordselt järelevalve toimingu 2012 aastal. Konfidentsiaalsusele viidates, andmeid töö teostajale ei edastatud.  

5 Töö tulemused ja kokkuvõte 
Kemikaalide liikumise ja kasutamise info ainepõhiselt ei ole Eestis tänasel päeval sorteeritaval ja kokkuvõtteid teha võimaldaval kujul kättesaadav. Elektroonseid andmeid ei koguta või kui kogutakse, siis on süsteemid alles algusjärgus ning sisaldavad vähest informatsiooni. Ettevõtete andmete saamisel
on peamiseks takistuseks konfidentsiaalsuse nõuded  ning isegi riiklikeks toiminguteks ei ole kõigist allikatest võimalik andmeid, kus on võimalik ettevõte ja aine kokku viia, saada.  

Töö käigus koostatud koondandmestik ei ole seetõttu samuti kaugeltki terviklik, sest kõigi andmete digitaliseerimine ei olnud ajaliselt võimalik.  Kemikaalide järelevalve süsteem vajaks kaasajastamist, kuna tänase süsteemi abil kogutavate andmetega ei ole võimalik paljusid riiklike ja rahvusvahelisi kohustusi täita või on nende täitmiseks andmete kokkuvõtmine pidevat lisatööd nõudev ja kallis.  Toodete keemilised analüüsid näitasid, et turul on liikvel ohtlike aineid, sealhulgas piiratud ja keelatud aineid sisaldavaid tooteid. Jätkutegevused, nagu järelevalve tõhustamine toote kontrolli osas, on kindlasti vajalikud. Müüdavate toodete ohutuse tagamisele suunatud meetmeid tuleb tõhusamalt rakendada. 
Koondandmestik sisaldab vaid üksikute allikate puhul enamust kemikaalide kohta kogutud infot. Töö käigus sai selgeks, et ka nende puhul on kemikaalidega seotud info esitatud ebapiisavalt või lausa vigaselt. Kuna kogu keskkonnalubades esitatud kemikaaliinfo läbitöötamine ei olnuks ajamahukuse tõttu võimalik, tehti ülevaade välisõhu saastelubade näitel (vt. Punkt 4.2.4). 
Kõigi ülejäänud andmeallikate puhul sai takistuseks suurte andmemahtude paberkandjatel kogumine ja säilitamine.

Tutvu uuringuga SIIN.
Viimati uuendatud 11.10.2013