Põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika

Põlevkiviõli tootmise parima võimaliku tehnika (PVT) viitedokumendi koostamiseks moodustati keskkonnaministri 1.11.2011 käskkirjaga nr.1580 töörühm, kuhu kuulusid põlevkiviõli tööstuse, keskkonnaameti, teadusasutuste ja keskkonnaministeeriumi esindajad.
 

Dokumendis käsitletakse tööstusheite direktiivi lisa 1 punkt 1.4 (b) tegevust „muude kütuste kui kivisüsi gaasistamine ja vedeldamine käitistes summaarse nimisoojusvõimsusega 20 MW või rohkem“. Senini ei ole Euroopa Liidus selle tegevusvaldkonna kohta parima võimaliku tehnika (PVT) viitedokumenti koostatud. Arvestades põlevkiviõli tööstuse olulist rolli Eesti majanduses, põlevkiviõli tööstus olemuslikult erinev senikoostatud ja koostamisel olevatest viitedokumentidest ja vajadust hinnata keskkonnakomplekslubade väljaandmisel direktiivi Artiklite 14(5) ja 14(6) alusel käitiste PVT nõuetele vastavust, moodustati eelpool nimetatud töörühm.
 
Projekti vedajaks olid Eesti Keemiatööstuse Liit koostöös Keskkonnaministeeriumiga ning PVT viitedokumendi koostamise konsultandiks valiti ÅF-Consulting AS.

Projekt algas 15.08.2012 ning selle maksumuseks kujunes 59 040 €, millest Keskkinnainvesteeringute Keskus tasus toetusena 52 545,60 € ning omafinantseering kattis 6494,40 €. 

Projekti raames on valminud ning 28.06.13 töörühma poolt heaks kiidetud PVT viitedokument. Vastuvõtmise järgselt on kavas viitedokument keskkonnalubade taotlemisel ja väljastamisel kasutusele võtta. Tegemist on ainult Eesti põlevkiviõli tootmisele kohalduva PVT viitedokumendiga. Selles käsitletakse kukersiitpõlevkivist utmisprotsessis toorõli ja sellega kaasnevate kõrvalsaaduste (sh gaas, soojus) ex situ tootmist. Seetõttu tehakse viitedokument vastuvõtmise järgselt avalikkusele kättesaadavaks ootamata ära direktiivi artikli 13(5) kohaselt vastu võetud regulaarkomitee otsust.

PVT viitedokumendiga saab tutvuda SIIN