Poliitika

EKTLi tagasiside majandusarengu kantslerile tööstuse rohelise raamatu teemal

14.03.2018

EKTL on algusest peale osalenud tööstuspoliitika rohelise raamatu väljatöötamises ning peab väga vajalikuks avaldada oma arvamust ka järgmises faasis, mille käigus plaanib ministeerium muu hulgas moodustada koostöökogu Tööstus 2030. Kõnealuse koostöökogu moodustamise plaani ja töökorralduse ning liikmelisuse osas on EKTL kokku pannud oma seisukohad ning kavandab need MKM-le edastada.

Üldjoontes me laiapõhjalist koostöökoja loomist me ei toeta, kuna selline lai formaat ei tööta. Alustuseks juhime tähelepanu, et Tööstuspoliitika Rohelise Raamatu jätkuprotsess peaks andma strateegilise fookuse tööstuspoliitikasse ja koostama tegevuskava selle elluviimiseks. Samuti peaks tegevuskava olema sünkroniseeritud riigi teiste strateegiate ja arengukavadega. Tööstuspoliitika peab sisaldama mitmeid mõõdetavaid eesmärke lisaks ainuüksi tootlikkusele.

Vaata täpsemaid seisukohti SIIT

 

 

2018. aasta ringmajanduse pakett arvamuse avaldamiseks

02.02.2018

Keskkonnaministeerium teavitab, et Euroopa Komisjon on avaldanud algatuse – 2018. aasta ringmajanduse paketi, kus peamiseks osaks on plastistrateegia. Lisaks avaldati ringmajanduse seire raamistiku võtmeindikaatorite ja kemikaale, jäätmeid ja tooteid käsitlevate poliitikameetmete seose kohta teatised.

Plastistrateegia eesmärk on läheneda ringmajandusele materjali põhiselt ja plast on selleks hea algus. Laiem eesmärk on luua jätkusuutlik Euroopa plastitööstus, mis arvestab keskkonnaga ja loob samas majanduslikku tulu võttes disainimisel ja tootmisel igati arvesse korduskasutamise, parandamise ja ringlussevõtuga seotud vajadusi ning arendades jätkusuutlikumaid materjale. Täpsemalt aitavad võetavad meetmed saavutada eesmärki, et 2030. aastaks oleks kõik ELi turule lastavad plastpakendid korduskasutatavad või kergesti ringlussevõetavad. Väheneb ühekordselt kasutatava plasti tarbimine ja piiratakse mikroplasti tahtlikku kasutamist toodetes ning selle sattumist keskkonda.

Loe edasi...

Tööstuse erialaliidud kriitilised pakendi- ja jäätmeseadust liitva eelnõu suhtes

08.12.2017

Arvamuse avaldamine jäätmeseaduse 495 SE eelnõu kohta

Erialaliidud saatsid 8. detsembril Riigikogu Keskkonnakomisjonile alljärgneva teemalise pöördumise:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti Mööblitootjate Liit, Eesti Masinatööstuse Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Kaupmeeste Liit pöörduvad Riigikogu keskkonnakomisjoni poole seoses jäätmeseaduse (495 SE) eelnõuga.
Tööstussektori esindajad said eelmisel nädalal teada, et eelnõu on jõudnud Riigikogu menetlusse ning selle lühikese ajaga oleme eelnõus tuvastanud hulgaliselt probleeme. Näiteks sisaldub eelnõus punkte, mille täitmisega kaasnevad tootjatele märkimisväärsed kulud, kuid nende sätete mõju ei ole eelnõu koostajad pidanud vajalikuks analüüsida või ei ole aru saadud, et muudatusega kaasneb oluline mõju. Samuti tekitab meile muret asjaolu, et seletuskirjas on varjatud mitmeid olulisi muudatusi. Oleme leidnud sätteid, mille juurde on lisatud selgitus, et tegemist on kehtiva õigusnormiga, kuid tegelikult on olemasolevat õigusnormi oluliselt muudetud.
Kuna tegemist on väga mahuka eelnõuga ja meil on olnud võimalus eelnõuga tutvuda vaid mõned päevad, kuid oleme selle aja jooksul tuvastanud olulisi puudujääke, teeme ettepaneku peatada eelnõu menetlus. Tööstussektorid vajavad täiendavat aega eelnõu analüüsimiseks ning kõikide kitsaskohtade väljatoomiseks, sest tootjatele pannakse kohustusi, mille mõju pole hinnatud ning mille täitmiseks pole loodud vajalikke eeldusi ja tingimusi. Leiame, et keskkonnakomisjon peab pärast tööstussektori täiendava tagasiside andmist korraldada erinevaid osapooli kaasava arutelu.

Vaata pöördumise täisteksti SIIT

Tööstuspoliitika rohelise raamatu kaasamisüritus

24.10.2017

EKTL kutsuti taaskord 27. oktoobril rohelise raamatu (RR) teemal MKMi, et esitada seal omapoolsed teesid. Tutvu EKTLi vastavate teesidega alljärgnevalt:

1. Tööstuse Roheline raamat peaks olema arusaadavas keeles, mitte sisaldama õpikuteksti ega erinevaid majandusteooriad. Steve Jobs on öelnud: Lihtsustamine on ellujäämine!
2. Fokuseerima peamisele eesmärgile: töötlev tööstus 2020 20% SKP-st
3. Selle saavutamiseks on 5 põhieesmärki. Kõik 5 põhieesmärki peavad sisaldama olukorra kirjeldust ja meetmeid läbi tegevuskava EESMÄRGI saavutamiseks.
Ei ole halb anda ka sissejuhatuse majandusteooriate asemel ülevaade RR-meie töötlevast tööstusest,- harudest, tugevustest ja nõrkusest.
3.1. Maksupoliitika stabiliseerimine.

Loe edasi...

Elektrointensiivsetele ettevõtetele plaanitakse kehtestada soodusaktsiisimäär

20.11.2017

Riik plaanib teha muudatusi, millega kehtestatakse elektri soodusaktsiisimäär elektrointensiivsetele ettevõtetele. Muudatus on vägagi tervitatav, kuid seejuures on oluline, et muudatuste rakendamine ei muutuks ettevõtjatele liigselt koormavaks. Seega pidas Kaubandus-Tööstuskoda vajalikuks eelnõule omapoolsed kommentaarid saata. Vaat kirja täisteksti SIIT


Soodusaktsiisimäära rakendamiseks peab ettevõtte elektrointensiivsuse tase olema keskmiselt vähemalt 20 protsenti. Elektrointensiivsuse all peetakse silmas ettevõtte tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest samal perioodil.

Loe edasi...

Titaandioksiid - efektiivse ohu-kommunikatsiooni tagamine Euroopas

19.09.2017

Euroopa pinnakattevahendite tööstus on peamine titaandioksiidi (TiO2) kasutaja. TiO2 on kriitilise tähtsusega tooraine paljudes sektorites, kuid selle ainega seoses on tekkinud oht, et see klassifitseeritakse kogu ELis kui arvatavasti vähktõbe põhjustav sissehingamise kaudu.

CEPE, mis on EL värvitootjate ühendus, on koostanud lihtsas keeles positsioonipaberi, mis on suunatud kasutamiseks nii poliitikakujundajate kui pädevate asutustega suhtlemisel. Peamiseks seisukohaks on, et CEPE tõlgendab CLP-kriteeriumide kohaldamist TiO2 toksikoloogilistele andmetele erinevalt  riskihindamisekomiteest (RAC-st). Lisaks on küsitava väärtusega ka asjaolu, kas see aine oleks üleüldse pidanud olema esitatud ühtlustatud klassifitseerimisele ja märgistamisele CLP-määruse alusel.

Vaata CEPE argumente ja kaalutlusi SIIT

EKTLi Soome kolleegid on märkinud: "TiO2 kasutatakse paljudes rakendustes, millest kõige laialdasem on värvid. Tarbijad oleksid segaduses sissehingamisel kantserogeense märgistusega värvitoodetest. Näeme, et see ohustaks kogu klassifitseerimise ja märgistuse süsteemi usaldusväärsust". 


Lehekülg 1 / 9