Keskkonnatasude tõstmise sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

12.09.2014

KKMi tellimusel valmis Praxise poolt koostatud aruanne, milles uuriti keskkonnatasude tõstmise erinevate stsenaariumite sotsiaalmajanduslikku mõju.

Töö eesmärk oli hinnata keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse raames tehtud keskkonnatasude süsteemi muutmise ettepanekute majanduslikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju perioodil 2015-2020.
Töös püstitatud probleemid ja välja pakutud ettepanekud poliitikavalikute osas on sõnastatud Keskkonnaministeeriumi poolt. Töö teostajad ei püüdnud anda hinnangut väljatoodud probleemide adekvaatsusele ja pakutud poliitikavalikute mõistlikkusele.

Töö tulemuste tõlgendamisel peab arvestama oluliste piirangutega. Leitud hinnangud ei võimalda täiel määral tegelikku olukorda prognoosida, sest muutused üldises majanduskeskkonnas ning muudes antud töös fikseeritud näitajates võivad olulisel määral mõjutada leitud mõju suurust ning suunda. Kuid hoolimata prognoosivõime piiratusest saab antud tööd kasutada erinevate stsenaariumite rakendamisel avalduva mõju võrdlemiseks ning fikseeritud tingimustes arvutatud hinnangud lubavad välja tuua tasude muutustest tulenevat puhasmõju.

Tutvu Praxise analüüsiga SIIN

Viimati uuendatud 04.10.2014