Uus kemikaaliohutuse komisjoni koosseis

25.04.2016

Alljärgnevalt toome ära käskirja, millega moodustati uus kemikaaliohutuse komisjon (KOK) - ainukese riirgistruktuuride välise organisatsioonina kuulub jätkuvalt selle koosseisu Eesti Keemiatööstuse Liit. 

Kemikaaliohutuse komisjoni ülesanded on analüüsida kemikaaliohutuse aktuaalseid probleeme; anda hinnanguid ning avaldada arvamust kemikaaliohutuse poliitika ja strateegiate kohta; teha valitsusasutustele ettepanekuid kemikaaliohutuse strateegiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks; anda hinnanguid kemikaaliohutust reguleerivate õigusaktide ja nende eelnõude kohta; teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid kemikaaliohutuse uuringuteks, trükiste väljaandmiseks, koolituste korraldamiseks ja terminoloogia ühtlustamiseks; vahetada teavet ja teha ettepanekuid erinevate institutsioonide tegevuse koordineerimiseks kemikaaliohutuse valdkonnas.

MINISTRI KÄSKKIRI
Kuupäev 25.05.16.a. nr 49
Kemikaaliohutuse komisjoni moodustamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 46 lõike 6 alusel ja kooskõlas kemikaaliseaduse § 37 lõikega 1

1. Moodustan kemikaaliseaduse § 37 lõike 2 punktides 1 –6 sätestatud ülesannete täitmiseks kemikaaliohutuse komisjoni järgmises koosseisus:
Esimees:
Katrin Karolin; Sotsiaalministeerium
Liikmed:
Ramon Nahkur; Sotsiaalministeerium
Leelo Männik; Sotsiaalministeerium
Ingrid Teinemaa; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ago Pelisaar; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Evelin Hillep; Maaeluministeerium
Mari Tikan; Siseministeerium
Kaupo Heinma; Keskkonnaministeerium
Hannela Artus; Keskkonnaministeerium
Reet Pruul; Keskkonnaministeerium
Silja Soon; Tööinspektsioon
Enda Veskimäe; Terviseamet
Kadri Haamer; Keskkonnaamet
Lauri Aasmann; Maksu- ja Tolliamet
Katrin Kikkas; Põllumajandusamet
Maris Raudsepp; Põllumajandusamet
Kaur Kajak; Tehnilise Järelevalve Amet
Kaimar Eilo; Tehnilise Järelevalve Amet
Sulev Lõhmus; Veeteede Amet
Hallar Meybaum; Eesti Keemiatööstuse Liit

2. Komisjoni töökord:
2.1. Komisjoni töövormiks on koosolekkoosolek, mis toimub vastavalt vajadusele elektrooniliselt või kohtumise vormis. Komisjon kohtub vähemalt kaks korda aastas.
2.2 . Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees e-posti teel vähemalt 10 tööpäeva enne koosoleku toimumist.
2.3. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema poolt nimetatud liige.
2.4. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled komisjoni liikmed. Kui konsensust ei ole võimalik saavutada, võetakse otsused vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on määravaks esimehe hääl.
2.5. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjoni liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist protokolli. Protokoll edastatakse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist e-posti teel komisjoni liikmetele.
2.6. Komisjoni töösse kaasatakse vajadusel eksperte.
2.7. Komisjoni tööd korraldab Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Viimati uuendatud 10.05.2016