Ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteem

31.05.2016

Sotsiaaliministeeriumi rahvatervise osakond tegeleb ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteemi välja töötamisega.

Kemikaaliseaduse alusel on kehtestatud ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise kohustus. Lisaks kemikaalide arvestus korrale peab ettevõtja kemikaalide käitlemisel (sh käitlemise kavandamisel) koguma ja andma teavet mitmetele erinevatele ametkondadele: Terviseamet, Mürgistusteabekeskus, Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet ja piirkondlikud päästekeskused, Tööinspektsioon, Keskkonnaamet koos Keskkonnaagentuuriga, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium, Kohalikud omavalitsused, Maksu- ja Tolliamet, Veeteede Amet, Ravimiamet, Tarbijakaitseamet, Statistikaamet.

Olemasolev olukord on hajali olevad andmekogud, milles iga järelevalveasutus kogub talle vajaliku informatsiooni lähtudes oma pädevusest, informatsiooni võrdlemine on raske.
Projekti eesmärgiks on luua ühtne elektroonne süsteem ohtlike kemikaalide arvestuseks, aruannete koostamiseks, järelevalve parandamiseks ja poliitika kujundamiseks ning mida oleks võimalik integreerida teiste ametkondade infosüsteemidega.

Projekti hanke viib läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, selleks on kokku kutsutud juhtrühm, mida koordineerib samuti MKM. Plaanis on 2011. aastal koostatud projekt „Ohtlike kemikaalide arvestuse pidamise uue süsteemi väljatöötamine" üle analüüsida, et saadud järeldused oleksid pädevad ka 2016 aastal.

Kavandatava hanke dokumendiga saab tutvuda SIIN

Ilmselgelt on Eesti Keemiatööstuse Liit andnud nõusoleku panustada oma teadmisi ja aega uue süsteemi väljaarendamiseks juhtrühmas.

Viimati uuendatud 31.05.2016