Pöördumine Kutsekoja poole seoses HTM kutseharidust puudutava määrusega

29.08.2016

Kutsestandardite koostamine ja kutse andmise korraldamisega seotud tegevused on olnud Keemiatööstuse Liidu üks prioriteete. Eesmärgiks on tagada, et keemiatööstusesse tööle suunduvad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse keemiaprotsessi operaatori kutse omandanud lõpetajad oleksid kompetentsed, neil oleks kemikaalide käitlemiseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud.
Tööstuse esindajate roll kutseharidussüsteemis on olla oluline osa tugisüsteemist selliselt, et kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastaks tööturul nõutavale. Keemiatööstus on väga huvitatud, et noored tuleksid meie valdkonda tööle. Senine koostöö Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Tehnoloogiaõppe osakonnaga on hästi toimiv ja traditsiooniline ning keemiaettevõtted on õppekvaliteediga rahul.

EKTL-le, kui kutseandjale tuli halva üllatusena haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016.a. kutseeksamite kulude ülemmäärade määrus, millega kärbitakse ca 2/3 võrra kutseandmisega seotud kultusi. Sellega seoses saatis EKTL Kutsekojale (ja teadmiseks MKM-le) pöördumise, milles väljendas oma seisukohti ja nägemust kutseharidussüsteemi arendamise kohta - vaata SIIT

Viimati uuendatud 14.09.2016