Malta ettepanek muuta ELi pakendite ja pakendijäätmete direktiivi aluspõhimõtteid

08.05.2017

ELi pakendite ja pakendijäätmete direktiivi üle peetavate läbirääkimistega seoses on eesistujamaa Malta teinud ettepaneku võtta direktiivis kavandatavate muudatuste aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 (käsitleb siseturgu) asemel artikkel 192 (käsitleb keskkonnakaitset).

Kõnealuse ettepanekuga seoses on oma põhimõttelist ja argumenteeritud vastuseisu avaldanud EUROPEN (Euroopa Pakendi ja Keskkonna Organisatsioon) - vaata nende seisukohti SIIT (tõlgitud eesti keelde). 

5. mail saatis vastavasisulise pöördumise meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ka Eesti Toidutööstuse Liit. Pöördumises kutsuti Eesti valitsust üles mitte nõustuma ELi eesistuja Malta ettepanekuga ning jätma pakendite ja pakendijäätmete direktiivi muudatusettepanekute õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114. Põhjused selleks on järgmised:

• Siseturu põhimõttest loobumine õõnestaks ringmajanduse olulisi keskkonnaeesmärke.
• Kui säästlike, uuenduslike ja taskukohaste pakendite pakkumiseks vajalik kõigi liikmesriikide turule juurdepääsuga kaasnev mastaabisääst kaoks, kahjustaks see ELi konkurentsivõimet.
• Uue õigusliku aluse kasutuselevõtuga kaasnev õiguslik ja regulatiivne ebakindlus takistaks Euroopas investeeringuid, innovatsiooni ja töökohtade loomist. Kui liikmesriigid võtaksid ühepoolseid meetmeid, kahjustaks see nende endi võimalust pakendatud kaupu eksportida.
• Muudatus ohustaks olemasolevaid riikliku protektsionismi ja diskrimineerimise vastaseid kaitsemehhanisme, mis aitavad vältida pakendite ja pakendatud kaupade vaba liikumise tõkestamist ELi siseturul. 
• Ei ole korraldatud mõju hindamist kooskõlas ELi parema õigusloome tegevuskavaga, et saada ülevaadet õigusliku aluse muutmise võimalikest tagajärgedest.
• ELTLi artiklit 192 ei saa võtta PPJD muudatuste õiguslikuks aluseks, kuna see vähendaks õiguskindlust seoses liikmesriikidele jääva pädevuse ja teatamiskohustustega.

Viimati uuendatud 08.05.2017