Ühispöördumine Riigikontrolli poole seoses põlevkivitööstuse kohta avaldatud valeandmetega

30.11.2013

WEC kutsus mäenduse, geoloogia, keemiatööstuse ja energeetika erialaliitude esindajaid liituma ühisavaldusega, mis puudutab aastaaruandes avaldatud ekslikke seisukohti põlevkivitööstuse osas - kõik liidud allkirjastasid ühise pöördumise Riigikontrolli poole. 

Vaata liitude ühisavaldust SIIT.

Vaata Riigikontrolli vastust SIIT.

Vaata liitude teistkordset ühisavaldust SIIT.

Taustainfoks:
Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee (WEC) liikmed leiavad, et hiljuti avaldatud Riigikontrolli aastaraportis on esitatud seisukohtasid, mis võivad põhjendamatult mõjutada väga negatiivselt nii avalikku arvamust kui poliitikute seisukohtasid põlevkivi kaevandamise ja kasutamise osas Eestis. Oleme seisukohal, et raportis esitatud seisukohad vajavad parandamist.

Ülaltoodust lähtuvalt on WEC Eesti Rahvuskomitee valmistanud ette pöördumise Riigikontrolöri poole, milles juhime tähelepanu aastaraporti põlevkivi poliitikat puudutavate punktide tugevustele ja nõrkustele ning palume raportis väärale infole tuginevad punktid parandada. Algatuse peamine eesmärk on vältida olukorda, et aastaraportis toodud seisukohad avaldatakse uuesti peagi avaldatavas põlevkivi kasutamise auditis. 

Viimati uuendatud 09.12.2013