CLP tutvustus

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008 on Euroopa Liidu uus kemikaalide (ainete ja segude) klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus, mis jõustus 20. jaanuaril 2009 ja on kohaldatav kogu Euroopa Liidus.
 
 
 
Määrusega pannakse tööstusele kohustus teha enne turustamist kindlaks ainetest ja segudest tulenevad ohud ning klassifitseerida ained ja segud kooskõlas kindlaks tehtud ohtudega. Kui aine või segu on ohtlik, tuleb see märgistada selliselt, et töötajad ja tarbijad teaksid selle mõjust enne aine või segu käsitsemist.
 
Määrusega ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimise kriteeriumid ning ohtlike ainete ja segude märgistamise ja pakendamise eeskirjad.
 
Määrusega kohustatakse:
 • tootjaid, importijaid ja allkasutajaid turule viidavaid aineid ja segusid klassifitseerima;
 • tarnijaid turule viidavaid aineid ja segusid märgistama ja pakendama;
 • tootjaid, toodete valmistajaid ja importijaid klassifitseerima selliseid turule mitteviidavaid aineid, mille suhtes kehtib REACH määruse kohaselt registreerimise või teavitamise nõue;
  • kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained;
  • transporditavad vaheained;
  • toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuseks (PPORD) kasutatavad ained.
 
Klassifitseerimiskohustus on ka teatud toodete tootjatel, kui need tooted vastavad lõhketoodete määratlusele, mis on sätestatud CLP-määruse I lisa punktis 2.1.
 
Määrusega kohustatakse ainete tootjaid ja importijaid teatama ametile neist klassifitseerimistest ja märgistuselementidest, kui neid ei ole ametile esitatud osana REACH määruse kohasest registreerimisest.
 
Levitaja (sh jaemüüja) ja allkasutaja võivad üle võtta aine või segu klassifikatsiooni, mis on tuletatud CLP-määruse II jaotise järgi teise tarneahelas tegutseja poolt, nt ohutuskaartidel oleva teabe, tingimusel, et ta ei muuda aine või segu koostist.
 
 
ECHA juurde loodud klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks peab ainest teatama isik, kes ainet turustab ja kes:
 • toodab ainet, mis tuleb REACH-määruse kohaselt registreerida; või
 • impordib ainet, mis tuleb REACH-määruse kohaselt registreerida; või
 • toodab või impordib ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks, sõltumata selle kogusest; või
 • impordib segu, mis sisaldab ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks ja mille sisaldus segus ületab asjaomaseid sisalduse piirväärtusi, mistõttu on segu klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt CLP-määrusele; või
 • impordib toodet, mis sisaldab aineid, mis tuleb registreerida vastavalt REACH-määruse artiklile 7.
   
 
Iga teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
 • teataja nimi ja kontaktandmed;
 • aine määratlus, sealhulgas aine nimetus ja muud tähised, aine molekulaarvalemi ja struktuuriga seotud teave, koostis, lisaainete laad ja kogus;
 • aine klassifikatsioon vastavalt CLP-määruse kriteeriumidele;
 • klassifitseerimata jätmise põhjused juhul, kui aine on klassifitseeritud teatavatesse, kuid mitte kõigisse ohuklassidesse või nende alajaotustesse, märkides, kas selle põhjuseks on:
  • andmete puudumine;
  • mittetäielikud andmed, või
  • andmed, mis on täielikud, kuid ei anna alust klassifitseerimiseks;
 • konkreetsed sisalduse piirväärtused või korrutustegurid, kui need on kohaldatavad, ja põhjendused nende määramiseks; ning
 • märgistuselemendid, sealhulgas ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohulaused ja täiendav ohuteave.
   
 
Teadet saab esitada ainult elektrooniliselt ECHA veebilehel asuva REACH-IT portaali kaudu. Klassifitseerimis- ja märgistusandmikku saab teateid esitada juba praegu, kuid andmebaasi avalik versioon tehakse kättesaadavaks 2010. aasta lõpus.
 
 
Turustamine
 
Enne turustamist peab tarnija märgistama aine või segu vastavalt CLP-määruse korrale. Märgis peab teavitama kemikaaliga kaasnevatest ohtudest kõiki, kes kemikaali käsitsevad. Samuti peab tarnija tagama ohutuskaardi olemasolu tarneahela tarbijate jaoks tööstuses, kus ohtlikke aineid ja segusid kasutatakse. Ohutuskaardid on olulised teabeedastusvahendid tööstuslikus tarneahelas. Kui aine või segu on vastavalt CLP-määrusele uuesti klassifitseeritud ja märgistatud või kui selgub uus ohuteave, tuleb ohutuskaarte uuendada.
 
Ainete puhul, mida viiakse turule alates 1. detsembrist 2010, tuleb ECHA´t klassifitseerimisest ja märgistamisest teavitada ühe kuu jooksul alates aine turule viimise hetkest. Alates 1. detsembrist 2010 turustatavatest ainetest teatamise esimene tähtaeg on 3. jaanuar 2011, kuid ECHA soovitab esitada teated enne 24. detsembrit 2010.
 
Täpsem info:
 
Euroopa Kemikaaliameti koduleht CLP kohta
Terviseameti koduleht CLP kohta