CLP viimased teated

CLP uudised oktoobris 2017

01.11.2017

ECHA viis 3. ja 10. oktoobril läbi veebinarid, milles käsitleti CLP määruse uue ehk VIII lisa rakendamist. Kõnealuse lisa kohaldumisega kaasnevad väga paljudele ettevõtetele (eelkõige need, kes lasevad turule ohtlikuks klassifitseeritud tarbija/professionaali tooteid) suured muutused ning seega soovitame asjakohastel ettevõtetel aegsasti kõigi arengutega kursis olla.

Vaata ettekannet SIIT

ÜRO avaldas GHS-i 7. versiooni.

31.08.2017

Muudeti kriteeriume tuleohtlike gaaside liigitamise osas. Tehti mitmeid muudatusi eesmärgiga selgitada mitme terviseohu klassi definitsioone. Täiendati lisa 3 hoiatuslauseid. Lisati näide, kuidas lahtivolditavaid märgistusi peaks kasutama väikestel pakenditel.

Nn lillat raamatut täiendatakse iga kahe aasta tagant.

Vaata täpsemalt SIIT

CLP uudised juunis 2017

22.06.2017

ECHA riskihindamise komitee (RAC) jõudis 9. juunil 2017. a. järeldusele, et titaandioksiid tuleks klassifitseerida sissehingamisel kantserogeenseks kategooria 2. Edasi liigub otsustamine Euroopa Komisjoni. 

Samal ajal on tööstus teinud ECHA-le ja Euroopa Komisjonile ettepanekud:
Juhul, kui tehakse siiski ettepanek klassifitseerida kantserogeenseks sissehingamisel: Siis peaks lisanduma asjakohane märkus, mis võimaldaks võtta arvesse kuju või füüsikalist olekut, milles TiO2 sisaldavat segu turule lastakse. Kõnealune märkus peaks võimaldama selliste segude nagu värvid, tindid, mördid, detergendid ja ehituskeemiatooted mitte klassifitseerumist kantesrogeenseks.

Vaata täpsemalt siit

CLP teated märtsis 2017

01.04.2017

EL Teatajas avaldati (23.03.17) määrus, millega lisatakse CLP-määrusele VIII lisa – see käsitleb harmoneeritud teabe esitamist hädaolukorras reageerijatele (ehk mürgistusteabekeskustele). Määruse sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuar 2020, kuid valmistuma muutusteks on tarvis hakata viivitamata.

Tutvu määrusega SIIN

CLP uudised kevadel 2017

19.05.2017

Harmoneeritud klassifikatsioonide nimekirja on uuendatud. Euroopa Komisjon on hiljuti kaasajastanud CLP määrust (10 ATP), millega seoses on tehtud muudatusi 37 aine harmoneeritud klassifikatsiooni osas. Ettevõtted peavad uutele nõuetele vastama alates 1. detsember 2018. a. Vaata täpsemalt SIIT

Vanade märgistustega kemikaalitooted peavad riiulitelt kaduma 1. juuniks 2017. a. Alates sellest päevast tuleb kõiki kemikaale klassifitseerida, märgistada ja pakendada vastavalt CLP määrusele - sellega lõppeb üleminekuperiood segude märgistamise osas. Vaata täpsemalt SIIT

Arengud märtsi seisuga: titaandioksiidi kantserogeeniks klassifitseerimise ettepanek

15.03.2017

Alljärgnevalt teeme kokkuvõtte Titaandioksiidi Tootjate Liidu märtsikuisest infokirjast.

Esimene arutelu TiO2 kantserogeenseks klassifitseerimise ettepaneku osas toimus 14. märtsil ECHA riskihindamise komitee (RAC) koosolekul. Toimus komiteeliikmete kurssi viimine teemaga ning käsitleti peaasjalikult tehnilisi küsimusi. Sisulise arutelu juurde jõutakse järgmisel koosolekul - RAC otsust ei ole oodata enne septembrit.

Avaldatud on RPA lõplik raport sotsiaal-majandusliku mõju kohta, mis kaasneks, kui TiO2 klassifitseerimise ettepanek kohalduks. Tervikdokumenti (300 lk) ei ole Titaandioksiidi Tootjate Liidul kavas kommunikatsioonis kasutada - selle asemel on antud juhtnöörid, kuidas teha dokumendist sihipäraseid väljavõtteid ja kokkuvõtteid, et sisu ja mõte jõuaks valitud sihtgrupile võimalikult arusaadavalt kohale.   

Näitamaks, et kokkupuude TiO2-ga on töötajatele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu, käivitab Titaandioksiidi Tootjate Liit kokkupuutestsenaariumide uuringu, mis käsitleb aine kogu elutsüklit s.h (i) tootmine, (ii) segude valmistamine ja tööstuslik või professionaalne lõppkasutus (iii) tarbija kasutus (iv) ainet sisaldavate toodete kasutus (v) jäätmete etapp elutsüklis. Seniseid 2011.a. koostatud kokkupuutestsenaariume uuendatakse vastavalt.

Vaata kogu infokirja SIIT


Lehekülg 1 / 8