Rakendus segude CLP-määruse alusel ümber klassifitseerimise tähtaeg

31.05.2015

Segude CLP-määruse alusel ümber klassifitseerimise nõue rakendus alates 1. juuni 2015 ning üllatuslikult tõstatus tähtaja lähenedes päevakorda vajadus harmoneerida termini "turule laskmine" tõlgendamise praktika liikmesriigiti. Selles osas on pöördutud ka Euroopa Komisjoni poole.

Üldistusena on probleem selles, et turulelaskmist käsitlevad väga paljud erinevad õigusaktid (biotsiidimäärus, kosmeetikamäärus, detergentide määrus aga ka paljud kemikaalidest erinevaid tooteid puudutavad määrused) ning nendes on seda aja jooksul sisustatud erinevalt. Ideaalis peaks olema nii, et toodete puhul, millele kohaldub CLP tuleks lähtuda CLPs kasutusel olevast definitsioonist ning teiste tootegruppide puhul neile kohalduvas määruses kasutusel olevast definitsioonist. Sage on aga olukord, kus ühele ja samale tootele kohaldub üheaegselt nii CLP kui ka biotsiidimäärus või näiteks CLP ja detergentide määrus. Kuna turulelaskmise definitsioonid neis määrustes on erinevad, siis sellest on tekkinud ka ebakõla. Liikmesriikides on aja jooksul seetõttu kujunenud erinevad praktikad kõnealuse mõiste sisustamisel. Näiteks Saksamaa ja Kreeka leiavad, et turule laskmiseks võib pidada ka seda kuupäeva, mil toode on valmis saanud isegi kui see toodetakse lihtsalt tootja lattu. Paljud teised liikmesriigid lähtuvad aga CLP definitsioonist, mille üks osa on omaniku vahetuse tingimus – samas ei täpsustata, kas füüsiline või mitte-füüsiline (sellest tulenevalt nõuavad mõned liikmesriigid müügi tõendamist: ostu-müügi leping või vähemasti tellimuse kinnitus, samas teised liikmesriigid vaatavad ka seda, kas kaup on füüsiliselt üle antud teise jur. isiku kätte).

AISE tuli välja oma juhistega tekkinud olukorra lahendamiseks ning üldjoontes leiab, et kõige praktilisem oleks käsitled turulelaskmist kuupäevana, mil toode on valmistatud ning saanud n.ö turustamiskõlbulikuks (täidetud on kõik nõuded selleks, et toode turule lasta – valmis toode on pakendatud ja märgistatud vastavalt nõuetele) – vaata täpsemalt AISE seisukohta SIIT.

Kuna olukord on kirju, siis pöördusid liikmesriigid ka Euroopa Komisjoni poole, kes esimese hooga ütles, et nüüd on neil juba lootusetult hilja hakata läheneva CLP tähtaja valguses harmoneeritud lähenemist välja töötama. Lisaks ongi täpset ja ühest definitsiooni anda väga raske ja sellel võib olla teiste õigusaktide kontekstis ettenägematud tagajärjed, mida nii kiiresti ei jõua analüüsida. Komisjon lubas, et võtab siiski mingisuguse esialgse seisukoha järgmiseks CARACAL kohtumiseks (see on aga alles 23 juuni). 

EKTL toetab AISE seisukohta (sisuliselt ka sama, mis Saksamaa ja Kreeka oma) – see on CIRCABC portaali kaudu tehtud kättesaadavaks kõigile pädevatele asutustele.

Viimati uuendatud 31.05.2015