AISE ja CEPE positsioon CLP määruse artikkel 48 kohta: reklaam

15.09.2015

CLP artikkel 48 käsitleb kemikaalide turundustegevust ehk reklaami. Võrreldes varasemalt kehtinud ohtlike ainete ja segude direktiividega on määruse sätted mõnevõrra muutunud ning sellega seoses pidasid AISE ja CEPE vajalikuks määruse teksti analüüsida ning koostada seisukoht artikli teksti tõlgendamise osas. 

Hoolimata art 48 üldisest pealkirjast (reklaam), on katusorgnisatsioonid seisukohal, et 48(2) kohaldub ainult siis, kui reklaamil on otsene seos kaugmüügi võimalusega, mitte igasuguse reklaami puhul - täpsemalt vaata positsioonipaberit SIIT.

Reklaam
1. Ohtlikuks klassifitseeritud aine reklaamis nimetatakse asjakohased ohuklassid või -kategooriad.
2. Ohtlikuks klassifitseeritud või artikli 25 lõikega 6 hõlmatud segu reklaamis, mis võimaldab üldsuse hulka kuuluval isikul sõlmida ostulepingu eelnevalt märgistust nägemata, tuleb nimetada märgistusel osutatud ohu liik või liigid.
Esimene lõik ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral) ( 28 ) kohaldamist.

Viimati uuendatud 06.10.2015