EKTL kohtus Mürgistusteabekeskuse esindajaga CLP-määruse art 45 rakendamise arutamiseks

05.11.2015

EKTL külastas Mürgistusteabekeskust ning vastavaid pädevaid asutusi (SoM ja TA) arutamaks CLP-määruse art 45 kohase harmoneeritud teabe esitamise rakendamist. Liidu eesmärgiks on saavutada võimalikult sujuv üleminek hetkel kasutusel olevalt süsteemilt EL-tasandil kavandatavale harmoneeritud süsteemile, mille planeeritav jõustumine peaks toimuma aastal 2016 ning üleminekuperioodi raames rakendumine aastatel 2019-2020. Kuivõrd kõnealune muudatus toob kaasa märkimisväärsed mõjud ohtlikest segudest MTK-le teabe esitamise osas, siis peame vajalikuks olla kursis kõigi EL-tasandil toimuvate arengutega ning panustada aktiivselt rakendusprotsessi siseriiklikul tasandil.

Lisaks teabe detailsusele esitatavatele nõuetele olid kõne all ka konfidentsiaalsuse tagamise tingimused.  

Leppisime kokku suhete tihendamises tööstuse ja vastavate ametkondade vahel ning täiendava teabe hankimises ja kogemuste vahetamises lähimate koostööriikidega, kus MTK-le esitatava teabe nutikad haldussüsteemid on pikaaegselt kasutusel. 

Viimati uuendatud 05.11.2015