ECHA avaldas C & L andmiku

13.02.2012

ECHA avaldas 13.02.12 oma kodulehel klassifitseerimis- ja märgistusandmiku
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/07005f81-abf1-4081-973b-6c7c526c39df  

 


Cefic kommentaarid ECHA C & L Inventory (klassifitseerimis- ja märgistusandmik) avaldamisest

Mis andmik see on?
S. o ameti poolt hallatav andmebaas. Vastavalt CLP määrusele (Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine), peavad ettevõtted teatud tingimustel teavitama ECHA nn C & L andmikku oma turule viidavatest ainetest ja nende klassifikatsioonidest.
Tööstus on nimetatud kohustuse täitnud. Väga lühikese aja jooksul sai ECHA üle kolme miljoni teate rohkem kui  90.000 erineva aine kohta.
C & L andmik annab  - ennenägematus mahus – ülevaate turul olevate ainete klassifikatsioonidest. See on esimene kord, kui kõik osapooled tarneahelas ning ka muud sidusrühmad saavad võimaluse olla täielikult informeeritud ainete klassifikatsioonidest vaid ühte andmebaasi kasutades.

Miks nii palju teateid  ja nii palju erinevaid klassifikatsioone ühe aine kohta?

Arvukate teadete põhjus võib olla, et selle lühikese aja jooksul paljud teavitajad / registreerijad ei olnud võimelised eristama kemikaale, mis toodeti ettevõttesiseselt või  imporditi või osteti sisse. Paljude teadete esitamise vallandas ka koguseliste piirväärtuste puudumine.
Sama aine erinevate klassifikatsioonide olemasolul võivad olla head põhjused:
• Teavitatud klassifikatsioonid on tuletatud kasutades  erinevaid protseduure nagu nt VI lisa CLP-määrusest.
• kasutatud on erinevat tüüp andmekogumikke.
• klassifikatsioon võib põhineda ohtlike lisandite või lisaaine juuresolekul või erineval füüsikalisel olekul.
• ained võivad sisaldada mitut koostisosa ning sealhulgas ka nn UVCB-id ja see võib samuti viia erinevate klassifikatsioonideni.

Kas ettevõtetele tekib mingeid õiguslikke kohustusi pärast andmiku avalikustamist?
Informatsioon C & L andmikus ei ole õiguslikult siduv ega loo otseselt mingeid õiguslikke kohustusi ettevõtetele ümber-klassifitseerida tooteid pärast kõnealuse andmiku avalikustamist. Lisaks tuleb andmebaasis sisalduvat teavet hoolikalt kaaluda, sest:
  • Teave pole läbivaadatud / kinnitatud ECHA ega ühegi teise ametiasutuse poolt
  • Kõnealune loetelu muutub pidevalt ja seda ajakohastatakse korrapäraselt ECHA poolt, kui ettevõtted parandada oma teateid (aja jooksul ja täiendavate andmete laekumisel C & L andmikus erinevate klassifikatsioonide arv väheneb)

Millised on järgmised sammud, et tagada väiksem arv klassifikatsioone sama aine kohta?
Hetkel avaldatud teave on samal kujul " nagu see teatati ECHA-le". ECHA pole senini teinud ühtegi katset „puhastada“ andmikku kantavat teavet.
Tootjate / importijate asi on jõuda ühtses klassifikatsioonis kokkuleppele. See on keeruline ülesanne, kuid ECHA plaanib luua nn arutelu-platvormid, et toetada artiklis 41 nimetatud ühtlustamise protsessi. Sellised platvormid võimaldavad teavitajatel arutada ja püüda jõuda kokkuleppele klassifikatsioonide osas. Cefic tervitab seda algatust ja püüab jätkuvalt anda oma panuse sellesse protsessi tagamaks, et see on toimiv ja tõhus protsess tööstusele. Samas hoiatab Cefic, et see protsess võtab omajagu aega, samuti on oluline, et esmatähtsad on need ained, mis on juba registreeritud 2010.
Lisaks, registreerimise protsess REACH raames (sealhulgas kokkuleppimine ainete klassifikatsioonides), jätkub kuni 2018. Seega on vaja tööstuse poolt kokkulepitud, hästi tasakaalustatud ja etapiviisilist lähenemist.
 
Viimati uuendatud 11.10.2013