ECHA peamised CLP uudised novembris

30.11.2012
Meeldetuletus ettevõtetele seoses aineid ja segusid puudutavate nõuetega, mis jõustuvad 1. detsember 2012.a.
Helsingi, 29. november 2012 - ettevõtted peavad kõiki ohtlikke aineid märgistama ja pakendama vastavalt CLP määrusele ning uuendama oma ainete ja segude ohutuskaarte, et olla vastavuses REACH määruse muudatustega 1-ks detsembriks 2012.a.
Vaata täpsemalt SIIT

CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendit on uuendatud 
Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel on avaldatud CLP-määruse terviseohtudega seotud kriteeriumide rakendamise juhendi ajakohastatud versioon, mida uuendati pärast konsulteerimismenetlust.  
Helsingi, 20. november 2012 – CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendi terviseohtude osa (nelja ohuklassi kontsentratsioonipiirid) on uuendatud, et anda tootjatele, importijatele ja allkasutajatele konkreetsete kontsentratsioonipiiride (SCL) määramisel paremat teavet. Konkreetsete kontsentratsioonipiiride abil saab teatud ohtlike ainete korral täpsustada segude klassifikatsiooni, lähtudes ainete toimest.
Vaata täpsemalt SIIT.


Tsükloksüdiimi ühtlustatud klassifitseerimise eksperdikonsultatsioon 

Helsingi, 5. november 2012 – ECHA annab asjaomastele osapooltele võimaluse teha märkusi seoses probleemidega, mis tulenevad tsükloksüdiimi võimalikust reproduktiivtoksilisusest (EÜ nr 405-230-9, CAS-nr 101205-02-1), mida arutatakse praegu riskihindamise komitees.
Vaata täpsemalt SIIT.
Viimati uuendatud 11.10.2013