REACH viimased teated

Reach uudised suvel 2017

20.07.2017

REACH autoriseerimise ja registreerimise osas on plaanis tegeleda enam jõustamistoimingutega - inspektsioonid on näidanud, et nõuetele vastavuse osas esineb puudujääke. Uued projektid, mis käsitlevad jõustamist, on kavandamisel aastaks 2019.

ECHA uuendas juhendit, mis käsitleb aineid toodetes. 

Väga ohtlike ainete kandidaatide nimekirja lisati üks aine - PFHxS. Kõnealuses nn SVHC nimekirjas on nüüd 174 ainet. Samas uuendati mitmeid varasemaid kandeid - bisfenool A ja nelja ftalaadi puhul lisandus oht kahjustada endokriinsüsteemi. 

Jätkatakse tööd juhenddokumendiga, mis aitab identifitseerida endokriinsüsteemi kahjustavaid aineid. 

Vaata täpsemalt SIIT

Reach uudised juunis 2017

22.06.2017

Autoriseerimise nimekirja lisati 12 uut ainet (kokku on nimistus nüüd 43 ainet):

 • 1-bromopropaan (n-propüülbromiid)
  Diisopentüülftalaat
  1,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-8-hargalküülestrid, C7-alküülrühmade ülekaaluga
  1,2-benseendikarboksüülhappe C7-11, hargnenud ja hargnemata ahelaga dialküülestrid
  1,2-benseendikarboksüülhappe dipentüülester hargnenud ja hargnemata ahelaga
  Bis(2-metoksüetüül)ftalaat
  Dipentüülftalaat
  N-pentüül-isopentüülftalaat
  Antratseenõli
  Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne
  4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-fenool, etoksüülitud
  4-nonüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga, etoksüülitud

Vaata täpsemalt siit

 

Uus CHESAR versioon lihtsustab kemikaali ohutusaruande loomist ning uuendamist. 

ECHA tuletab meelde, et REACH testid peavad järgima head laboritava. 

ECHA jagab praktilist nõu, kuidas valmistuda 2018 registreerimistähtajaks. 

Avaldati REACH juhendmaterjal nanomaterjalide kohta.

Vaata täpsemalt SIIT

Reach uudised kevadel 2017

19.05.2017

ECHA korraldab REACH 2018 kevadkooli - suunatud eelkõige kõigile ettevõtetele, kes REACH viimase tähtaja raames puutuvad esmakordselt kokku registreerimise kohustusega. 

IUCLID pilve versioon on proovimiseks valmis - online tarkvara on kasutamiseks mõeldud eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning peaks nende kemikaalide andmete haldamise protsessi oluliselt hõlbustama. 

Uutele turuletulijatele: ainete eelregistreerimise võimalust saab veel kasutada ainult kuni 31. maini 2017. Eelregistreerimine annab registreerimiseks pikendust ühe aasta. 

Vaata täpsemalt SIIT

Reach uudised jaanuaris 2017

01.02.2017

REACH komitees on arutusel metanooli kasutamise piirang tuuleklaasivedelikes. Komisjon on hetkel välja pakkunud kaks võimalikku piirangu varianti, millele ootaks tööstuse poolset kommentaari. Esimene variant näeb ette, et metanooli sisaldust piiratakse kuni 0.6%-ni (sealjuures võib liikmesriik siiski taotleda Euroopa Komisjonilt erandit); teine variant näeb ette, et sisaldust piiratakse 0,6%-ni välja aravatud juhtudel, kus on lisatud piisavas koguses mõruainet. EKTL on küsinud oma liikmete arvamust, mis on olnud eranditeta piiramise poolt. Komitee ise toimub 16. veebruaril.

Kasutusala kaardid ehituskeemia ainetele - ECHA kodulehe kasutusala kaartide raamatukokku on lisatud kasutusala kaardid ehituskeemia sektorile. Registreerijad, kes varustavad kõnealust sektorit ainetega, peaksid lähtuma nendes kaartides toodud andmetest oma 2018.a. registreeringute tegemisel ning kokkupuutestsenaariumite koostamisel. Vaata täpsemalt siit

ECHA valis välja 162 ainet, mille puhul kaalutakse võimalikku regulatiivset tegevust. Iga-aastase IT-sõeluuringu tulemusel valis ECHA REACH registreerimistoimikute hulgast välja 162 ainet, mille osas teostatakse liikmesriikide pädevate asutuste poolt täiendav kontroll, mis peab selgitama, kas kõnealuste ainete osas on tarvis võtta täiendavaid regulatiivseid meetmeid. Vaata täpsemalt siit

ECHA uuendas juhendmaterjali, mis annab nõu, kuidas kasutada alternatiivseid (mitte loomadel põhinevaid) katsemeetodeid, mis on nüüd mitmete ohuklasside määratlemisel esmaseks valikuks. 

Väga ohtlike ainete kandidaatide nimekirja lisati neli uut ainet - vaata aineid siit. Kandidaatainete loetelu sisaldab nüüd 173 ainet. 

EL järgmine järelevalve projekt käsitleb töötajate kemikaaliohutust. Inspektorid asuvad kontrollima, kuidas kemikaalialast ohutusteavet koondatakse, edastatakse tarneahelas ning järgitakse töökohal. 

Reach uudised märtsis 2017

01.04.2017

Registrandid peaksid valmistuma kommenteerima 2016 aasta raames liikmesriikide poolt hinnatud ainete esialgseid otsuseid. 

2017 aastal hindavad liikmesriigid (REACH raames) 22 ainet (vastavalt CoRAP-le). Loe edasi.

ECHA avaldas teabe ligikaudu 15 000 aine kohta - teave pärineb registreerimistoimikutest; on masinloetav (IUCLID failina); allalaetav ja taaskasutatav. Loe edasi

ECHA komiteed RAC ja SEAC avaldasid arvamust nelja ftalaadi piiramise osas ning mitmete autoriseerimis-avalduste kohta. Loe edasi.

ECHA selgitas, kuidas kasutada andmete ülekandmist (read-accross lähenemist) mitme koostisosaga ja UVCB-ainete puhul. Loe edasi.

REACH viimased teated detsember 2016

30.12.2016

ECHA on uuendanud registreerimisprotsessi käsitlevat juhendmaterjali. Selle uuenduse peamiseks eesmärgiks oli võtta arvesse vajadust paremini jõustada põhimõtet „üks aine, üks registreering". Lisaks peegeldab muudatus uut rakendusakti, mis käsitleb andmete jagamise põhimõtteid ja eelkõige uuendusi seoses eranditega.

Anti välja esimene aruanne teabe vahetamise kohta PIC määruse raames.
ECHA veebilehelt on nüüd leitav esimene raport eksporditavate kemikaalide kohta info vahetamisest eelneva teavitatud nõusoleku (PIC) määruse alusel. See käsitleb aastaid 2014 ja 2015 ning teeb kokkuvõtte iga kemikaali kohta esitatud ekspordi teavituste numbritest.
Vaata aruannet SIIT

Kokkupuutestsenaariumite teabevahetuse võrgustik avaldas viimase kohtumise ettekanded
Ettekanded ENES10 kohtumiselt on nüüd ECHA lehel saadaval. Kohtumisel keskenduti kasutusalade kaartide koostamisele ning segude ohutusalase teabe kasutamise näitlikustamisele eesmärgiga parandada kommunikatsiooni tarneahelas.
Ettekanded leiab siit

REACH „remondivajaduse" hindamine (Refit)
Euroopa Komisjon korraldab on-line küsitlust REACH määruse toimivus ning parendamisvajaduste väljaselgitamise hindamise eesmärgil. Kes soovib, saab küsimustiku täita ilma autentimata; seda saab teha kuni 28.01.17. SIIN 


Lehekülg 1 / 16