REACH-määruse loakohustusega ainete nimekirja täiendati 9 ainega

19.09.2014
Euroopa Komisjon muutis EL määruse nr 1907/2006 (nn REACH-määruse) XIV lisa, täiendades loakohustusega ohtlike ainete loetelu 9 uue kemikaaliga. Üheksa nimekirja lisatava aine hulka kuuluvad teiste seas nt arseenhape, 1,2-dikloroetaan jt eelkõige tööstuses kasutatavad ained. REACH-määruse järgi ei või määruse XIV lisasse kantud ainet turule lasta ega seda kasutada ilma Euroopa Komisjoni poolt antava loata (Komisjon võib erandkorras teatud kasutusalad loanõudest vabastada). Kokku on loakohustusega ainete nimekirjas nüüd 31 ainet.
 
Aine kandmine autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu on kaheetapiline protsess. Kõigepealt tuvastatakse ained, mis võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale ohtlikku mõju. Sellised ained kantakse kandidaatnimekirja, mis loob aine kasutamiseks juba teatud piirangud. Euroopa Kemikaaliamet vaatab regulaarselt kandidaatnimekirja ained üle (arvestades nende ohtlikkust) ning teeb sellest lähtuvalt Euroopa Komisjonile ettepanekuid täiendada loakohustusega ainete loetelu.
Loetellu lisatud aineid võib ilma loata kasutada veel 35 kuu jooksul muudatuste jõustumisest.
 

Jõustunud muudatused Euroopa Liidu Teatajas

Viimati uuendatud 06.10.2014