Reach uudised jaanuaris 2017

01.02.2017

REACH komitees on arutusel metanooli kasutamise piirang tuuleklaasivedelikes. Komisjon on hetkel välja pakkunud kaks võimalikku piirangu varianti, millele ootaks tööstuse poolset kommentaari. Esimene variant näeb ette, et metanooli sisaldust piiratakse kuni 0.6%-ni (sealjuures võib liikmesriik siiski taotleda Euroopa Komisjonilt erandit); teine variant näeb ette, et sisaldust piiratakse 0,6%-ni välja aravatud juhtudel, kus on lisatud piisavas koguses mõruainet. EKTL on küsinud oma liikmete arvamust, mis on olnud eranditeta piiramise poolt. Komitee ise toimub 16. veebruaril.

Kasutusala kaardid ehituskeemia ainetele - ECHA kodulehe kasutusala kaartide raamatukokku on lisatud kasutusala kaardid ehituskeemia sektorile. Registreerijad, kes varustavad kõnealust sektorit ainetega, peaksid lähtuma nendes kaartides toodud andmetest oma 2018.a. registreeringute tegemisel ning kokkupuutestsenaariumite koostamisel. Vaata täpsemalt siit

ECHA valis välja 162 ainet, mille puhul kaalutakse võimalikku regulatiivset tegevust. Iga-aastase IT-sõeluuringu tulemusel valis ECHA REACH registreerimistoimikute hulgast välja 162 ainet, mille osas teostatakse liikmesriikide pädevate asutuste poolt täiendav kontroll, mis peab selgitama, kas kõnealuste ainete osas on tarvis võtta täiendavaid regulatiivseid meetmeid. Vaata täpsemalt siit

ECHA uuendas juhendmaterjali, mis annab nõu, kuidas kasutada alternatiivseid (mitte loomadel põhinevaid) katsemeetodeid, mis on nüüd mitmete ohuklasside määratlemisel esmaseks valikuks. 

Väga ohtlike ainete kandidaatide nimekirja lisati neli uut ainet - vaata aineid siit. Kandidaatainete loetelu sisaldab nüüd 173 ainet. 

EL järgmine järelevalve projekt käsitleb töötajate kemikaaliohutust. Inspektorid asuvad kontrollima, kuidas kemikaalialast ohutusteavet koondatakse, edastatakse tarneahelas ning järgitakse töökohal. 

Viimati uuendatud 15.02.2017