REACH viimased teated 2011

#  FOORUM avaldas fakti-aruande maist 2010 - aprill 2011 teostatud inspekteerimistest.
Foorum on lõpetanud oma inspekteerimiste teise vooru esimese Kooskõlastatud täitetoimingu projekti (REF-1) raames ja avalikustab tulemused fakti-aruandes. See keskendub ELi 19 riigis 791-le läbiviidud kontrollile registreerimise kohustuse ja SDS kohta alates maist 2010 kuni aprillini 2011. 
Vaata täpsemalt SIIT. 07.12.11.


# IUCLID uued arengud: IUCLID meeskond teatas oma edasistest arenguplaanidest ning tutvustas uusi suhtluskanaleid, mille abil kasutajaid paremini toimuvaga kursis hoida.
Vaata täpsemalt SIIT. 07.12.11.

# Euroopa Komisjoni konkurentsivõime nõukogu arutas REACHi ja väga ohtlike ainete (SVHC) teemasid. Arutelu tulemusena  julgustatakse liikmesriike aktiivsemalt kaasa aidama SVHC identifitseerimisele.
EK tasandil on varasemalt kokku lepitud:
koostöö liikmesriikidega saavutamaks eesmärk, mis näeb ette 136 SVHCi lisamise kandidaatide nimekirja 2012.a. lõpuks
Praegune olukord: Kandidaatide nimekirjas on hetkel 53 ainet ja 20 täiendavat ainet lisanduvad ilmselt jaanuaris 2012, kuid eesmärgi saavutamisest puudub seega ikkagi veel 63 ainet.
Vaata täpsemalt SIIT. 5.12.11.
 


# CEFIC avaldas uue versiooni juhenddokumendist: " Hiline eel-registreerimine"
Vaata täpsemalt SIIT 21.11.11.
 

# ECHA Andmebaas sisaldab hetkeseisuga 4413 kirjet. 3. nov. 2011 seisuga on registreeritud kokku 5181 ainet ning registreeritud ja avaldamiseks sobilike ainete nimekirja on praeguseks jõudnud 3908 ainet.
Vaata täpsemalt ECHA kodulehelt 09.11.11.


# ECHA käivitas on-line taotlusvormi, mille kaudu saab vastavalt CLP määruse artikkel 24-le avaldada soovi segude koostisainete puhul alternatiivsete nimetuste kasutamiseks.
Vaata täpsemalt siit 30.09.11

# ECHA avaldas uue versiooni Tehnilise Terviklikkuse Kontrolli plug-in kohta, see on nüüd saadaval IUCLID kodulehel.
Vaata SIIT 19.08.11.

# ECHA on avaldanud määrusele 1272/2008 vastava märgistamise ja pakendamise juhendi 22 EÜ keeles.
Vaata SIIT 18.08.11.

# CEFIC/DUCC korraldavad kokkupuutestsenaariumide töötoa Brüsselis 21.10.11 Sheratoni lennujaama hotellis. Seminari tasu on 150 EUR.
Registreerimine ja info: http://EventsRegistration.cefic.org/Registration.aspx?EventId=16

# CEFIC on oma kodulehel avaldanud standardse kirjablanketi, mille alusel ettevõtted saavad taotleda oma varustajalt tervikliku REACH-registreerimise numbri avaldamist. Kiri on mõeldud saatmiseks tarnijatele kui inspektorid nõuavad tervet registreerimisnumbrit ning saadud ohutuskaardile on märgitud vaid osaline REACH reg.nr.
Loe täpsemalt SIIT 11.06.11.

# ECHA avaldas kaks olulist raportit REACH ja CLP määruste toimimise ja alternatiivsete testmeetodite kasutamise ja rakendamise kohta.
Loe lisa 30.06.11.

# ECHA avas ametnikele uue infoportaali (RIPE) REACH ja CLP teabe kohta määruste paremale rakendamisele kaasa aitamiseks. RIPE võimaldab inspektoritel otsida mugavalt ja kiiresti võtmeinformatsiooni, mida ettevõtted on toimikute kaudu kemikaalide agentuurile esitanud.
Loe lisa 28.06.11.

# Ilmus ECHA juunikuu uudiskiri. Vaata SIIT 30.06.11.

# ECHA aprillikuu uudiskiri sisaldab artikleid autoriseerimise; riskijuhtimise väljakutsete; toodetes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest teavitamise; ECHA 6-nda sidusgruppide päeva ning selge kommunikatsiooni olulisuse kohta tarneahelas.
Vaata uudiskirja SIIT 28.04.11.

# ECHA teatas oma kemikaaliohutuse hindamise ja raporteerimise tööriista (CHESAR) uue versiooni valmimisest, mis on täielikult adapteeruv IUCLID 5.3-ga.
Loe lisa 06.04.11.

# Valminud on REACHi ja CLP terminoloogia andmebaasi testversioon, kust leiab kõik vajalikud definitsioonid 22 EÜ keeles.
Loe lisa 05.04.11.

# ECHA uuendas oma veebi sektsiooni, mis puudutab autoriseerimise taotlemist. Vastav sektsioon sisaldab nüüd tööriistu toimiku ettevalmistamiseks ja esitamiseks. Kõik autoriseerimise taotlemise toimikud tuleb luua kasutades IUCLID 5 viimast versiooni.
Loe lisa 05.04.11.

# Kontaktinformatsiooni ainete konsortsjumite haldajate kohta saab leida Chemical Watchi kodulekelt konsortsiumite andmebaasist.
Vaata SIIT.

# ECHA teaduskomiteed langetasid esimesed otsused REACH-st tulenevate keelustamisettepanekute kohta. Riskihindamise komitee (RAC) tegi oma esimesed kaks otsust 8-11 märtsil toimunud koosolekul Prantsusmaa poolt esitatud ettepanekute osas. Esimene otsus puudutas dimetüülfumaraadi keelustamist toodetes ning teine plii ja selle ühendite keelustamist ehetes. Paralleelselt toimunud koosolekul nõustus Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee esialgsete otsustega samade keelustamisettepanekute kohta.
Loe lisa 14.03.11.


# Cefic teatas, et on avaldanud kodulehel seisukoha ECHA poolt ülevaadatud ja uuendatud intermediaatide juhendi kohta.
Loe lisa 08.03.11.

# ECHA suutis REACHi toimikute terviklikkuse testide teostamisega hakkama saada ettenähtud kolme-kuulise tähtaja jooksul.
Loe lisa 07.03.11.

# ECHA uuendas juhendmaterjali intermediaatide kohta, mis on nüüd kättesaadav 22 EÜ keeles.
Loe lisa 07.03.11.

# CEFIC teatab, et ECHA on avaldanud selgituse „esialgsete“ EC numbrite ja nn „Järjekorra numbrite“ (mis algavad 6xx-, 7xx- ja 8xx) kohta.
Loe lisa 03.03.11.

# ECHA on täiendanud oma avalikku andmebaasi, mis sisaldab informatsiooni registreeritud ainete kohta – andmebaasis on hetkeseisuga 691 kirjet.
Loe lisa 01.03.11.


# Vastavalt REACH artiklile 54 avaldas ECHA raporti, mis käsitleb nende tööd 2010 aasta registreerimistoimikute hindamisel ning jagab soovitusi registrantidele. ECHA märgib, et on 2010.a. toimikutes leidnud märkimisväärsel hulgal kvaliteedi probleeme, kuid nendib, et on liiga vara teha üldisi järeldusi esimeseks REACH tähtajaks esitatud toimikute kvaliteedi osas, kuna enamus hindamistööst on alles ees.

Leo lisa 28.02.11.

# CEFIC tuletab meelde, et alates homsest, 1. märtsist, hakkab ECHA avaldama kodulehe kaudu teatud informatsiooni registreerimistoimikutest.
Loe lisa 28.02.11.


# IUCLID kodulehel on saadaval uus IUCLID versioon 5.3. Registreerijatel soovitatakse installida uus versioon, et olla valmis toimikute esitamiseks uue REACH-it versiooni 2.2 kaudu, mis valmib aprillis 2011.
Loe lisa 25.02.11


# ECHA avaldas oma 6-nda Sidusgruppide Päeva programmi.
Loe lisa 23.02.11.

# Euroopa Komisjon avaldas ametlikes teadaannetes nimekirja kuuest esimesest ainest, mis kuuluvad autoriseerimisele. Ettevõtted saavad nüüd alustada autoriseerimise taotluste koostamise ja esitamisega, sest ilma autoriseeringuta tuleb nende ainete tootmine/kasutamine lõpetada kindlaksmääratud aja möödudes.

Loe lisa 23.02.11.

# ECHA avaldas veebruari infokirja.
Loe lisa 23.02.11.

# CEFIC avaldas oma kodulehel juhendi: Kuidas uuendada oma individuaalselt esitatud toimikut nii, et sellest saaks osa ühiselt esitatud toimikust? Juhend selgitab protseduuri, mida ettevõtted peavad järgima juhul kui on esitanud toimiku individuaalselt, kuid soovivad nüüd toimikut uuendada, et saada osaliseks ühiselt esitatud toimikus (joint submission).

Loe lisa 21.02.11.

# ECHA tegi ettepaneku klassifitseerida seitse kemikaali väga ohtlikuks ning potentsiaalselt autoriseerimisele kuuluvaks. Huvitatud osapooltel on võimalik ettepanekut kommenteerida kuni 7. aprillini 2011.
Loe lisa 21.02.11.


# ECHA täiendas informatsiooni registreeritud ainete sektsioonis.
Loe lisa 21.02.11.

# OECD QSAR Toolbox´i versioon 2.1 keemiliste ainete kategooriatesse grupeerimiseks on valminud ning allalaetav.
Loe lisa 17.02.11.

# ECHA-l on plaanis uuendada oma IT-tööriistu toetamaks REACH ja CLP määruste rakendamist ja võtmaks arvesse viimaseid muudatusi seadusandluses.
Loe lisa 17.02.11.


# ECHA organiseerib oma kuuenda Sidusgruppide päeva 17-18 mai Helsingis.
Loe lisa 02.02.11.

# ECHA uuendas IUCLID andmete eraldamise pluginat - registreerijad, kes kasutavad kategooriapõhist lähenemist saavad nüüd kontrollida, milline osa nende toimikust avaldatakse ECHA kodulehel.
Loe lisa 02.02.11.


# ECHA parendab toimikute hindamise protsessi ja otsuste tegemise läbipaistvust.
Loe lisa 02.02.11.

# ECHA avaldas registreerimise juhendi korrigeeritud versiooni.
Vaata siit 31.01.11.

# Sõnumid suhtluseks tarneahelas:

Ettevõtted saavad üha enam küsimusi tarneahela kaudu. Cefic on ettevõtetele (tootjad/importijad) välja töötanud juhendi, mis koosneb erinevatest sõnumitest, mida saab allkasutajatele edastada selgitamaks kõige olulisemaid küsimusi seoses REACH-ga.

Kõnealuse dokumndi koostamises osales ka AISE ning toetab seda.

Juhend on avaldatud CEFICu kodulehel:  http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Documents-and-Tools1/

31.01.11


# ECHA teatas, et on uuendanud nimekirja registreeritud ainetest.

Loe EDASI 17.01.11.

Viimati uuendatud 11.10.2013