Algab ainete REACHi kohane hindamine - ECHA kinnitas esimese CoRAPi

29.02.2012

ECHA avaldas täna esimese lõpliku CoRAP nimekirja ehk Ühenduse Hindamise Plaani – see tähistab REACH määruse kohase aine hindamise protsessi algust. (seni on hinnatud vaid toimikuid, mitte aineid).

Kinnitatud plaani kohaselt, mis sisaldab hetkel kolmel järgneval aastal hindamisele tulevaid aineid (plaani hakatakse aastase intervalliga üle vaatama ja uuendama lisades aineid järgmisteks aastateks), on üks aine, mida asub 2013.a. hindama Eesti e. Terviseamet. Selleks on MDI (4,4’-methylenediphenyldiisocyanate, cas 101-68-8).

Ettevõtetel on soovitatav kõnealuse nimekirjaga tutvuda ning selgitada välja, kas see sisaldab aineid, mis on nende ettevõtluse seisukohast olulised - aine hindamisele tulemine ei pruugi, aga võib tulevikus põhjustada olulisi üle-Euroopalisi riskijuhtimismeetmeid.

Vt lõplik CoRAP nimekiri http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/corap_2012_en.pdf

Samas CoRAP-st konkreetsete tagajärgedeni e. üle-Euroopaliste meetmeteni jõudmine on pikk protsess.

 

Lühidalt infoks CoRAPi kohta:
 

Liikmesriigid hindavad teatud aineid selgitamaks, kas nende kasutamine kujutab endast ohtu inimeste tervisele või keskkonnale. Eesmärk on taotleda täiendavat teavet aine registreerijatelt, et kontrollida kahtlustatavate ohtude tegelikkusele vastavust.

Hindamine võib lõppeda  järeldusega, et riskid on piisavalt kontrolli all juba olemasolevaid meetmeid kasutades. Vastasel juhul võib see aga kaasa tuua ettepanekud ELi-üleste riskijuhtimismeetmete rakendamiseks: näiteks piirangud, määratlemine väga ohtlike ainete hulka (SVHC nimekiri – potentsiaalselt autoriseerimisele minevad ained), ühtlustatud klassifikatsioon või mõni muu REACHi väline meede.

ECHA koostöös liikmesriikidega määrab riskipõhised kriteeriumid ning seejärel valib aineid, mida tuleb hinnata. Valitud ained lisatakse ECHA ühenduse hindamisplaani (CoRAP) pärast seda, kui oma arvamuse on avaldanud ECHA liikmesriikide komitee. Hindamist teostav liikmesriik on määranud iga aine puhul, mis on kantud  lõplikku CoRAP nimekirja.

Hindamist teostaval liikmesriigil on 12 kuu jooksul alates CoRAP avaldamisest aega otsustada, kas ta vajab lisateavet registreerijatelt. See taotlus võib minna kaugemale REACH (VII-X) standard teabenõuetest ja see võib puudutada aine ohtlikke omadusi või sellega kokkupuudet. Näiteks võib registreerijatelt nõuda uuringute esitamist toimemehhanismi või kontsentratsioonitasemete monitooringute kohta organismis või keskkonnas.

Seisukohta, et täiendav teave on vajalik jagatakse kõigi teiste liikmesriikide ja ECHA-ga, et saavutada üldine kokkulepe.
Lisainfo siit: http://echa.europa.eu/documents/10162/17218/qa_corap_en.pdf

Viimati uuendatud 11.10.2013