Ettekanded ja videosalvestus ECHA 7. Sidusrühmade päevast on saadaval

28.05.2012

Keemiatööstuse eksperdid ja huvirühmad kogu maailmast kogunesid Helsingis 23. mail Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 7. Sidusrühmade Päeval. Üritust külastas üle 300 osaleja ning veel 350 järgis seda veebi vahendusel. Eestist võttis osa kolme ettevõtte esindaja ja EKTLi poolt K. Kasak. Sündmuse ettekanded ja salvestus on kättesaadavad ECHA kodulehel.

Vaata täpsemalt SIIT.

Kokkuvõte ECHA Sidusgruppide päeval toimunud ettekannetest:
 

I Sessioon – ettevalmistused järgmiseks registreerimise tähtajaks 31. mai 2013.
II Sessioon – toimikute ja ainete hindamise tagasiside 2010.a. esitatud toimikute põhjal
III Sessioon – autoriseerimise avalduste esitamine
 
Uut:
1.       ECHA tutvustas oma uut toimikute vastavuse kontrollimise strateegiat.  Terviklikkus ei võrdu nõuetele vastavus!
Uue strateegia eesmärk on süsteemselt keskenduda toimiku nendele elementidele, mis on otseselt olulised konkreetse aine ohutu kasutamise aspektist. Selle asemel, et hinnata terve toimiku sisu korraga, keskenduvad osad vastavuse kontrollid näiteks sihtnäitajatele, mis on seotud ainete PBT või CMR staatusega.
Kasutades IT-vahendeid hakkab ECHA kontrollima neid toimikute osi, mis on osutunud oluliseks nn kahtlus-põhise lähenemise alusel.  Selle tagajärjel võivad registreerijad, kes on esitanud mitte-vastava toimiku, saada ECHA-lt mitu otsust ühe ja sama toimiku kohta.
Samal ajal nn sihistatud vastavuse kontrolliga jätkub ka tavapärane toimikute vastavuse kontroll, mis keskendub tervele toimikule.
 
2.      ECHA avaldas illustratiivse näidise „heast“ kemikaali ohutuse aruandest
Antakse juhtnööre, kuidas koostada kvaliteetne CSR ning vältida ECHA poolt seni tuvastatud põhilisi puudujääke.
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/csr_illustrative+example_en.pdf
 
3.      ECHA avaldas 2013 registreerimistähtaja eeldatavad tulemused

Viimasesse lahtrisse kuuluvate ainete tootjatelt/kasutajatelt ootab ECHA kiiret tegutsemist:
http://echa.europa.eu/et/reach-2013
 
4.      ECHA uuendas alkasutajatele suunatud veebilehtede sisu s.h lisati kokkuvõte peamistest kohustustest
http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users
 
5.      Käivitus ohtlike kemikaalide asendamise toetuseks loodud veebiportaal
NGO-d avaldasid seisukohta, et endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid (EDC) ja väga ohtlike ainete nimekirja kuuluvad kemikaalid ei tohiks ühelgi juhul saada autoriseeringut.
Asendamise toetamise portaal (Subsport) pakub tööriistu ja juhised aine hindamiseks ja asendamise juhtimiseks ja selle eesmärk on aidata ettevõtetel leida ohutumaid alternatiive ohtlikele kemikaalidele.
http://www.subsport.eu/
 
6.      Kohtuvaidlused
BASF esitas kohtusse ECHA vastu kaebuse loomkatsete läbiviimise otsuse osas– ettevõte hages ECHA otsuse, mis nõuab ethylenimine (aziridine) pikaajalise mürgisuse katse läbiviimist kalades.
NGOd avaldasid toetust tööstusele– DOW kaebus samuti katsete kohta veebruaris
 
 
Viimati uuendatud 11.10.2013