Echa peamised suvel (juul-aug) avaldatud uudised

1.       Juhendmaterjalid:
 • Kokkupuutestsenaariumide Exchange Network-i teise kohtumise ülevaade on nüüd saadaval Loe edasi>
 • Praktiline juhend, kuidas teavitada ainetest klassifitseerimis-ja märgistusandmikku on nüüd kättesaadav 22 ELi ametlikus keeles; Loe edasi>
 • ECHA avaldas Lühijuhendi andmete jagamise kohta  (31.07.12) Loe edasi>
 • ECHA avaldas praktilise juhendi REACH toksikoloogiliste kokkuvõtete raporteerimiseks (18.07.12) Loe edasi>
 • Avaldati küsimused ja vastused piirangute kohta; Loe edasi>
 • Uuendati küsimusi ja vastuseid järelpäringute ja aine identifitseerimise kohta (03.07.12); Loe edasi>

2.       Avalikud konsultatsioonid
 • Avalik arutelu, et vältida tarbetuid loomkatseid: 1 uus katseettepanek; Vaata>
 • Algas teaduslik arutelu kahe in vivo katse adekvaatsuse üle (tähtaeg  4. oktoober 2012) Vaata>
 • Avalik arutelu ühe ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku osas; Vaata>
 • Uus avalik arutelu ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekute kohta – kaks  pestitsiidi / biotsiidid ja plastifikaator;  Vaata>
 • ECHA ootab informatsiooni, et vältida tarbetuid loomkatseid: neli uut katseettepanekut; Vaata>

3.       Nimekirjade ja registrite uuendused
 • Aktiivsete juhtregistreerijate nimekiri uuendatud; Vaata>
 • Tööstuse poolt 31. mai 2013 tähtajaks registreerimiseks identifitseeritud ainete nimekiri  uuendatud (31.07.12); Vaata>
 • Esitatud SVHC kavatsuste registrit on uuendatud 15 uue kavatsusega (15.08.12); Vaata>
 • Esitatud SVHC kavatsuste registrit on uuendatud 38 uue kavatsusega (17.08.12); Vaata>
 • Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavatsuste registrit on uuendatud - 1 uus kavatsus; Vaata>
 
4.       Muud uudised
 • ECHA teine juhtregistreerijate seminar toimub oktoobris; Loe edasi>
 • ECHA vastu esitatud kaebuse 09.07.12 ja 7.08.12 Loe edasi>
 • Ilmus ECHA Uudiskiri 4/2012: põhiteemaks ECHA uued ülesanded, muuhulgas biotsiidid Vaata uudiskirja>
 • Jõustus PIC määruse uuestisõnastamine (määrus Rotterdami konventsiooni rakendamiseks ELi tasandil, mis annab juhised teatavate ohtlike kemikaalide impordi ja ekspordikohta) ning seda kohaldatakse tööstusele alates 1. märts 2014 Veel>
 • Komisjoni määrus (EL) nr 640/2012, 6. juuli 2012 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH); Loe edasi>
 • KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 618/2012, 10. juuli 2012, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist; Veel>
 • Uus biotsiidide määrus jõustus 17. juulil 2012. Nõudeid tööstusele kohaldatakse alates 1. septembrist 2013. Loe edasi

Viimati uuendatud 11.10.2013