Avaldati REACH hindamise esimesed tulemused

10.03.2013
Liikmesriigid on ära hinnanud 36 ainet, mis on loetletud ühenduse hindamisplaanis CoRAP (hindamisplaani) ning mille puhul oli määratud tähtajaks 2012. Nelja aine puhul jõuti hindamise põhjal otsusele, et täiendava teabe vajadus puudub. Kõigi ülejäänud 32 aine osas tegi hindava liikmesriik ettepaneku küsida registreerijalt lisaandmete esitamist. Järgmise sammuna on registreerijatel võimalus kommenteerida lisateabe taotluseid.

ECHA uudis:

Helsingi, 06 Märts 2013. Esimesel aastal, 2012, nõustusid liikmesriigid hindama 36-te ainet. Tulemuste ECHA-le esitamise tähtaeg oli 28 veebruar 2013. 32-el juhul otsustas hindava liikmesriik nõuda registreerijalt lisateavet. Need taotlused on esitatud otsuse eelnõu kujul ja need võivad käsitleda mistahes ohu ja / või kokkupuute alast teavet, mis on vajalik selgitamaks tuvastatud kahtlusi hindamise käigus.
 
Neljal juhul oli tulemus selline, et hindav liikmesriik jõudis järeldusele, et puudub vajadus küsida täiendavat informatsiooni tuvastatud kahtlusaluste hindamiseks. Need ained on:
 
Etüleenoksiid, EÜ 200-849-9, CAS 75-21-8 (MS Austria)
Tributüülfosfaat, EÜ 204-800-2, CAS 126-73-8 (MS Ungari)
M-Tolylidene diisotsüanaat, EÜ 247-722-4, CAS 26471-62-5 (MS Poola)
Tolueen, EÜ 203-625-9, CAS 108-88-3 (MS Soome)
Viimati uuendatud 11.10.2013