Ohupiktogrammid töökohal - levitage teavet

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on alustanud kampaaniat: "Ohupiktogrammid töökohal - levitage teavet!"

EKTL tervitab EU-OSHA alljärgnevat algatust ning teeb endast oleneva, et vajalik teave jõuaks liikmes-ettevõtete kaudu kõigi töötajateni.

2009. aasta jaanuaris jõustus Euroopa Liidu uus määrus klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise nõuete kohta (CLP). Selle uue määrusega muudeti teabe esitamise viise keemiliste ohtude kohta. Muudeti inimese tervisele ja füüsilistele ohtudele viitavaid piktogramme, sealhulgas võeti kasutusele kolm täiesti uut piktogrammi ning tehti mõningad muudatused ka klassifikatsioonis.
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) toetab Euroopa Komisjoni kemikaaliohtudega seotud märgistuses tehtud muudatuste tutvustamisel keemiliste ainetega tööl kokku puutuvatele isikutele ja nende tööandjatele.
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tegevus on suunatud töökohal keemilisi aineid käitlevatele lõppkasutajatele tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistide ning juhtide või ettevõtte juhtide kaudu. Me vajame teie abi info levitamisel, et tõsta inimeste teadlikkust sellest, kuidas kemikaaliohtude märgistust ära tunda. 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur soovib, et uute ohtlike ainete piktogrammide tutvustamine töötajatele oleks tagatud ning et töötajad oleksid ohtlike ainete käitlemisel ettevaatlikud. Selleks peavad kõik juhid, ohutus- ja tervisevolinikud, tööohutuse ning töötervishoiu spetsialistid selgitama välja ained, mis võivad olla kahjulikud, kontrollima keemiliste ainete märgistust, pakendamist, ohutuskaarte ning selgitama välja töötajad, kes nende ainetega kokku puutuvad, et tagada nende kaitse. Väga tähtis on arutada teemat töötajatega ning teavitada neid riskidest ja kasutusele võetud meetmetest.
Sel eesmärgil oleme lisanud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri veebileheleeraldi osa
, kuhu on lisatud mitmesuguseid abimaterjale.
Sellest osast leiate abimaterjale, nagu nt brošüüri „Nõuandeid tööandjatele keemiliste ainetega seotud ohtude vältimiseks“ (Guidance for employers on controlling risks from chemicals) ja muid materjale Euroopa Komisjonilt (poster, taskukaart, ettekanne koos märkustega jt) ning teabelehe “Üleskutse kõikidele töötajate esindajatele keemilisi aineid tootvates, kasutavates või turustavates ettevõtetes” (Call to action by all workers’ reps in companies manufacturing, using or placing chemicals on the market) Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonilt (ETUC) ja Euroopa Kaevandus-, Keemia- ja Energiatööstuse Töötajate Föderatsioonilt (EMCEF).
 

Hazardous
Valminud animafilmi Napo on ohus: kemikaalid! põhjal, milles illustreeritakse ohutuid töötavasid keemiliste ainete käitlemisel, töötasime nüüd välja ka 24 keeles elektroonilise teabepaketi, mis on põhiliselt ette nähtud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning kõigile, kes peavad töökohal kokku puutuma keemiliste ainetega, et tuletada töötajaile meelde uusi märgistusi ja aidata keemilisi aineid ohutult käidelda. Napo on peategelane animafilmide seerias, millega tutvustatakse tööohutuse ja töötervishoiu küsimusi humoorikalt ning meeldejäävalt. Komplekti kuuluvad poster ja teabeleht. Peale selle vastatakse veebilehe kahes Korduma Kippuvate Küsimuste (KKK) osas sageli esitatavatele küsimustele määruste REACH1 ja CLP kohta.
Kuid sellega tutvustamiskampaania ei piirdu ja lähitulevikus lisatakse Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri veebisaidi eraldi ossa veel abimaterjale.
Soovitame teil tutvuda loetletud materjalidega ja neid levitada, et teie kolleegid ja töötajad saaksid aru uuel märgistusel esitatud teabest ja põhilistest ennetusmeetmetest keemiliste ainete käitlemisel ning tunneksid need ära. Kutsume teid ka üles lisama oma veebisaidile Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri veebisaidi selleteemalise lingi, kasutama neid materjale oma üritustel või laadima alla ettekandeid koolituste korraldamiseks.
Lugege abimaterjale ja laadige alla teabepakett.
Võite külastada ka Euroopa Kemikaaliameti veebisaidi CLP-määruse osa.
1 REACH on lühend sõnadest „kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise ja piiramine” (määrus (EÜ) 1907/2006)