Tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

Tööohutus on keemiatööstuses äärmiselt oluline ja prioriteetne valdkond, mille edendamine on igapäevase töö osa. Lisaks on tööohutus EL tasandil väga rangelt reglementeeritud tagamaks töötajate kõrgetasemeline kaitse kõikvõimalike tööalaste ohtude eest, seda illustreerib ilmekalt tõik, et peaasjalikult sätestab antud temaatikat käsitlev seadusandlus tööandja ainsa õigusena kehtestada olemasolevast veel tõhusamaid kaitsemeetmeid ning kõik ülejäänud sätted puudutavad kohustusi. 

Nendest kohustustest saab täpsema ülevaate alljärgnevast ettekandest (esimene eesti keeles ja teine vene keeles):

Tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused (mai 2013)

Обязанности и права работодателей и работников (в области химической безопасности)