Täiendage oma teadmisi Euroopas kasutatavate kemikaalide mõju kohta

04.02.2016

Nüüd on lihtsam leida teavet tänapäeval Euroopas kasutusel oleva 120 000 kemikaali kohta.

Allikas: ECHA

Helsingi, 20. jaanuar 2016.

Nüüd on senisest lihtsam leida teavet üldkasutatavate kemikaalide kohta. Teavet pakutakse kolmes raskusastmes: lihtne infokaart, põhjalikum lühikirjeldus ja täielikud lähteandmed.
Infokaardil on olulisima kemikaaliteabe kokkuvõte lihtsas inglise keeles. Kasutajad saavad lugeda levinumate kemikaalide tavalisematest kasutusaladest, ohtlikkusastmest ja ettevaatusabinõudest, mida tuleks võtta. Lühikirjelduses on põhjalikumalt kirjeldatud kemikaali füüsikalis-keemilisi omadusi ning mõju keskkonnale ja inimtervisele. See annab kasutajasõbraliku ülevaate iga aine kohta eri kemikaaliõigusaktide alusel kogutud teabest. Lühikirjeldusest on kasu eelkõige ettevõtjatele, töötajatele, akadeemilistele ringkondadele ja regulatiivasutustele. Kolmas teabetasand – lähteandmed – on algandmed, mis ettevõtted on ECHA-le esitanud REACH-määruse kohastes registreerimistoimikutes ning klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teadetes.

ECHA tegevdirektor Geert Dancet selgitab: „ECHA hakkab teabe kogumise asemel pöörama rohkem tähelepanu sellele, et üldsus ja regulatiivasutused üle maailma seda teavet paremini kasutaksid. See algatus on tähtis samm ohutumate kemikaalide kasutamise poole aastaks 2020 ja ELi suur panus ÜRO säästva arengu 2002. aasta tippkohtumisel seatud eesmärkide saavutamisse.”
Selline kolmetasandiline lähenemisviis parandab kemikaaliteabe läbipaistvust ja jälgitavust. ECHA ei vähenda teabe kogust, ei täienda ega kinnita kogutud andmeid, vaid teeb need paremini kättesaadavaks.

Taust
ECHA haldab üht maailma suurimat regulatiivset kemikaaliandmebaasi. Lisaks teabele, mille ettevõtjad on esitanud REACH-määruse kohastes registreerimistoimikutes ning klassifitseerimis- ja märgistusteadetes, sisaldab see ELi liikmesriikide ja regulatiivasutuste poolt ainehindamise ja regulatiivse riskijuhtimise (ühtlustatud klassifitseerimine ja märgistamine, autoriseerimine ja piiramine) käigus kogutud andmeid.
Näiteks on andmebaasis alljärgnev teave:
•120 000 kemikaali ohuklass ja märgistus;
•REACH-määruse kohaselt registreeritud 14 000 kemikaaliga seotud ohud ja nendeohutu kasutamise viisid;
•2 miljonit uuringukokkuvõtet kemikaalide omaduste ja mõju kohta;
•168 väga ohtlikuks peetavat kemikaali;
•64 kemikaali, mille kasutamist ELis on piiratud.
ECHA annab ka teavet biotsiidide toimeainete ja biotsiide sisaldavate toodete kohta ning avaldab selliste toimeainete ja tootetarnijate nimekirja. Samuti on ECHA veebilehel esitatud teabel põhineva nõusoleku määruse (PIC-määruse) kohaldamisalasse kuuluvate ohtlike ainete ekspordi ja impordi statistika.
Lisateave
Kemikaaliteave
Mis on teabekaart? (PDF)
Teabekaart – postkaart
Taustteave meediale
Uued aineteabekaardid – kasulikum ja läbipaistvam kemikaaliteave, ECHA uudiskiri 5/2015
Teabekaardist üksikasjalike lähteandmeteni - ECHA parandab kemikaalialast teavitustööd, ECHA uudiskiri 1/2014
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on Euroopa Liidu reguleeriv asutus, mis rakendab ELi kemikaalialaseid õigusakte. ECHA tegutseb kemikaalide ohutu kasutamise nimel, parandades inimtervise ja keskkonna kaitset ning suurendades ühtlasi ELi ettevõtete konkurentsivõimet. Lisateave

Viimati uuendatud 04.02.2016