Terviseameti veebilehel on võimalik teostada otsingut REACH piirangute loetelust

01.02.2016

Allikas: Terviseamet

Nüüd on võimalik Terviseameti veebilehel olevast piirangute loetelust otsida aineid nii CAS numbri kui EC numbri järgi ning teostada ka vabateksti otsingut.

Otsingut saab proovida siit

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) XVII lisas toodud piirangutega keelustatakse või piiratakse teatud ohtlike ainete tootmist, turuleviimist ja kasutamist, kui sellest tuleneb lubamatu risk inimeste tervisele või keskkonnale. Ainet või segu või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud piirangud, ei tohi toota, viia turule ega kasutada juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele.

Viimati uuendatud 01.02.2016