SAASTUSE KOMPLEKSNE VÄLTIMINE JA KONTROLL Kooskõlastusringile saadeti tööstusheite seaduse eelnõu (KÕK, 17.08.12)

17.08.2012
KÕK augustikuu uudiskiri
www.k6k.ee
 
Keskkonnaministeerium saatis 1. augustil kooskõlastusringile uue tööstusheite seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on vähendada tööstusest pärit saastamist. Eelnõuga pannakse paika nõuded ettevõtetele teatud tööstusvaldkondades tegutsemiseks (nt suurtööstused, põletustehased, orgaaniliste lahustite käitlejad (nt keemilised puhastused, autovärvimisega tegelevad käitised) jm). Eelnõu aluseks on Euroopa Liidu direktiiv 2010/75/EL tööstusheite kohta (nn tööstusheite direktiiv), mis koondab endas kuus varasemat valdkondlikku EL direktiivi, et tegeleda tööstusheite küsimustega kompleksselt, mitte üksnes erinevate valdkondade või ainult välisõhu, vee või pinnase seisukohalt.
 
Ka Eestis reguleerivad tööstusettevõtetele kohalduvaid nõudeid mitmed eriseadused – peamiselt saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seadus, ent ka välisõhu kaitse seadus, veeseadus ja jäätmeseadus. Uue eelnõuga koondatakse regulatsioon ühte seadusesse. Teatud künnisväärtustest alates on eelnõus nimetatud tegevusvaldkondades tegutsejatel kohustus taotleda keskkonnakompleksluba, ent lisaks kompleksloa taotlemise ja selle alusel tegutsejate kohustustele nähakse eelnõus ette nõuded suurte põletusseadmete, jäätmepõletustehaste ja koospõletustehaste ning orgaaniliste lahustite käitajatele, samuti titaandioksiidi kasutamisele. Kehtestatavad nõuded hõlmavad nii heite piirväärtusi kui kohustusi heite seiramisel ja meetmeid heite vähendamiseks.
Võrreldes kehtiva õigusega on suurimaks muudatuseks uued nõuded parima võimaliku tehnika kasutamiseks keskkonnakompleksloa kohustusega käitiste puhul, samuti neile sisse seatud kontrollisüsteemi nõuded ja avalikkuse suuremad võimalused komplekslubade menetluses osaleda (eelkõige senisest tõhusam loateadete avaldamise süsteem). Eelnõu alusel kehtestatakse heite piirväärtused, mis on tööstusheite direktiivist tulenevalt osalt varasemast rangemad. Seega muutuvad nõuded ettevõtetele rangemaks, tavainimese jaoks on oluline aga tööstusest tulenev saaste vähendamine.
Eelnõu kavandi koostas KÕK, ent edasi tegeleb selle avalikustamise ja täiendamisega Keskkonnaministeerium. Hetkel on THS eelnõu Eelnõude Infosüsteemis ministeeriumidevahelisel kooskõlastusringil, mis kestab kuni 17. augustini. Seejärel eelnõud täiendatakse, enne Riigikokku jõudmist peab see saama ka justiitsministeeriumi kooskõlastuse ning valitsuse heakskiidu. Uus seadus peaks jõustuma juba 7. jaanuarist 2013. a, kuna see tähtaeg on Euroopa Liidu poolt ette nähtud direktiivi 2010/75 ülevõtmiseks. Samas tulenevad eelnõust mitmete nõuete suhtes üleminekutähtajad, mistõttu ettevõtjatel on rangemate nõuete täitmiseks veel aega valmistuda.
Tööstusheite seaduse eelnõu ja seletuskiri Eelnõude infosüsteemis
Temaatilised materjalid Keskkonnaministeeriumi veebilehel
Temaatilised materjalid KÕKi veebilehel
Viimati uuendatud 11.10.2013