Artiklid

Täiendage oma teadmisi Euroopas kasutatavate kemikaalide mõju kohta

04.02.2016

Nüüd on lihtsam leida teavet tänapäeval Euroopas kasutusel oleva 120 000 kemikaali kohta.

Allikas: ECHA

Helsingi, 20. jaanuar 2016.

Nüüd on senisest lihtsam leida teavet üldkasutatavate kemikaalide kohta. Teavet pakutakse kolmes raskusastmes: lihtne infokaart, põhjalikum lühikirjeldus ja täielikud lähteandmed.
Infokaardil on olulisima kemikaaliteabe kokkuvõte lihtsas inglise keeles. Kasutajad saavad lugeda levinumate kemikaalide tavalisematest kasutusaladest, ohtlikkusastmest ja ettevaatusabinõudest, mida tuleks võtta. Lühikirjelduses on põhjalikumalt kirjeldatud kemikaali füüsikalis-keemilisi omadusi ning mõju keskkonnale ja inimtervisele. See annab kasutajasõbraliku ülevaate iga aine kohta eri kemikaaliõigusaktide alusel kogutud teabest. Lühikirjeldusest on kasu eelkõige ettevõtjatele, töötajatele, akadeemilistele ringkondadele ja regulatiivasutustele. Kolmas teabetasand – lähteandmed – on algandmed, mis ettevõtted on ECHA-le esitanud REACH-määruse kohastes registreerimistoimikutes ning klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teadetes.

Loe edasi...

Terviseameti veebilehel on võimalik teostada otsingut REACH piirangute loetelust

01.02.2016

Allikas: Terviseamet

Nüüd on võimalik Terviseameti veebilehel olevast piirangute loetelust otsida aineid nii CAS numbri kui EC numbri järgi ning teostada ka vabateksti otsingut.

Otsingut saab proovida siit

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) XVII lisas toodud piirangutega keelustatakse või piiratakse teatud ohtlike ainete tootmist, turuleviimist ja kasutamist, kui sellest tuleneb lubamatu risk inimeste tervisele või keskkonnale. Ainet või segu või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud piirangud, ei tohi toota, viia turule ega kasutada juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele.

Vaata, kui palju maksis põlevkivitööstus keskkonnatasusid (ÄL; 19.01.16)

20.01.2016

Ärileht: Liina Valdre

Keskkonnaministeeriumi andmetel olid põlevkivitööstuse keskkonnatasud 2014. aastal kokku 73,8 miljonit eurot.

Keskkonnatasu makstakse keskkonna kasutamise iga ühiku eest, näiteks välisõhku või vette heidetud saasteaine tonni eest, kaevandatud või kasutuskõlbmatuks muudetud põlevkivi tonni eest, välja pumbatud põhjavee kuupmeetri eest või ladestatud jäätmete tonni eest.

Igale saasteainele või tegevusele on seaduses eraldi tasumäär. Tasumäär on seda kõrgem, mida ohtlikum on saasteaine. Näiteks maksab fenoolide juhtimine keskkonda üle 24 000 euro tonni kohta, lämmastikuühendite heitmine vette aga 554 eurot tonni kohta.

Tasu summa kujuneb sõltuvalt sellest, kui palju keskkonda saastatakse või loodusvarasid kasutatakse. Näiteks 2014. aastal kaevandati või muudeti kasutuskõlbmatuks 19,2 miljonit tonni põlevkivi tasumääraga 1,46 eurot tonni eest ning selle eest maksti 28 miljonit eurot.

Keskkonnatasu ei ole toodanguühiku kohta kehtiv tasu, mida peab ilmtingimata maksma, vaid summa sõltub sellest, kui palju selle toote jaoks oli vaja saastada või kaevandada. Kui saastamine väheneb, väheneb ka tasusumma.

Loe edasi...

Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes (BEF)

04.01.2016

Allikas: BEF

MTÜ Balti Keskkonnafoorumil valmis KIK toetusel juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes.

Juhendi eesmärgiks on tõsta vee-ettevõtjate teadlikkust veekeskkonnale ohtlikest ainetest ning kirjeldada erinevaid meetmeid, millega vee-ettevõttel oleks võimalik neid aineid paremini ohjata. Lisaks antakse ülevaade valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, probleemsetest veekeskkonnale ohtlikest ainetest ning nende võimalikest allikatest.

Juhendi saate alla laadida SIIT.

Valmis uus REACH, CLP ja biotsiidi kasutajatoe veebileht

04.12.2015

Allikas: Terviseamet

Terviseamet teavitas novembri lõpus, et värskelt valminud REACH, CLP ja biotsiidi kasutajatoe veebileht on oluliseks infoallikaks erinevate kemikaalidega tegelevatele ettevõtjatele, mis aitab selgitada biotsiidi-, REACH- ja CLP-määruse sätteid. Samuti oskab uus veebileht anda nõu, mis on ettevõtete kohustused olemasolevate määruste kohaselt. Samas ei kohandata teavet konkreetse ettevõtte jaoks ega selgitata, mida täpselt tuleb teha.

Kohalik kasutajatugi või pädev asutus peaks olema esimeseks kontaktpunktiks ettevõttele, kes vajab nõu biotsiidi-, REACH-, CLP-määruse teemal. Riiklikud kasutajatoed tunnevad hästi siseriiklikke tingimusi. Teatud juhtudel võivad nad anda teavet järelevalve mõningate aspektide kohta.

Uue REACH, CLP ja biotsiidi kasutajatoe lehe leiad siit.


Lehekülg 6 / 42