Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia paketile

Pexels

Ministrid Siem ning Aas allkirjastasid 17.06.2020 Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia paketile. Lisatud dokumendist leiab nii seletuskirja kui otsused.

Muu hulgas ollakse seisukohal, et tuleb võtta arvesse COVID-19 viirusega seotud kriisist tulenevaid mõjusid Euroopa Liidu majandusolukorrale ja konkurentsivõimele ning vajadusel tegevusi ja ajaraami vastavalt kohandada. Peame oluliseks majanduse kriisikindlamaks muutmist, et tagada varustuskindlus vaktsiinide, ravimite, geneeriliste ravimite, desinfitseerimisvahendite ja isikukaitsevahendite osas võimalikes tuleviku kriisides. Euroopa tööstusstrateegias esile toodud eelnõudega kaasnev mõjude hindamine peab võtma arvesse COVID-19 pandeemia tagajärjel välja kujunenud majandusolukorda ning sellest tulenevaid lühiajalisi ja võimalikke pikaajalisi muutusi majanduse struktuuris.

Täpsemalt saab tööstust puudutavaid seisukohti lugeda lisatud dokumendist.