Ehitustoodete määruse muutmine

Pexels

Ehitustoodete määruses on sätestatud kogu ELis kehtivad ehitustoodete turustamise eeskirjad. Euroopa Komisjon on asunud jõuliselt läbi suruma ideed Euroopa Ehitustoodete määruse muutmiseks. Sellega seoses on alustatud avalikku konsultatsiooni: tagasiside andmise aeg 17 Juuni 2020 - 19 August 2020

Algatuse käigus vaadatakse ehitustoodete eeskirjad läbi ja muu hulgas

 • lahendatakse 2019. aasta analüüsi käigus väljaselgitatud probleemid;
 • parandatakse ehitustoodete ühtse turu toimimist.

Algatuse eesmärk on vallandada sektori kasvu ja töökohtade loomise potentsiaal, edendada rohelise kokkuleppe ja ringmajanduse tegevuskava keskkonnaeesmärke ning võimaluse korral edendada tooteohutust.

Läbi uuringute on jõutud erinevate ettepanekuteni, mille vahel peaksid Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tegema valiku.

Versioon A: CPR-i  ei muudeta, kuid selle rakendatavust parandatakse juhendmaterjalidega ja parema selgitustööga

Versioon B: keskendutakse CPR-i parandamisele. Eelkõige soovitakse muuta:

 1. Käsitlusala ja eesmärgid (käsitlusala täpsustamine, kooskõla teiste EL-i õigusaktidega, keskkonnaaspektid, ringmajandus)
 2. Ühtlustamine (CPR-i ühine tehniline keel, esialgne CE-märgis, tootjate halduskoormuse vähendamine, standardite kättesaadavuse parandamine)
 3. Tõhususe parandamine (turujärelevalve tõhustamine, teavitatud asutuste töö parandamine, jätkusuutlikkust hindavad asutused, infopunktide töö parandamine)
 4. Üleminek sujuvalt uutele eeskirjadele

Versioon C: fokuseeritakse CPR-ile, hõlmates versiooni B ettepanekuid

 1. CPR-i ulatust piiratakse hindamismeetoditega
 2. CPR-i puhul keskendutakse põhilistele meetoditele (mis selguvad muutmise käigus)
 3. Ühise tehnilise keele muutmine tootjate jaoks vabatahtlikuks 

Versioon D: toetub versioonile B, sisaldades ka versiooni A põhimõtteid

-        Tootenõuded viiakse otse CPR-i

 • D1: tootenõuded õigusakti, need toetuvad uuele õigusraamistikule (New Lagislative Framework, omab sarnasusi omaaegse Global Approachiga)
 • D2: tootenõuded põhinevad tehniliste spetsifikatsioonide lähenemisviisil 

Versioon E: CPR tühistatakse.

Versioonid C, D1, D2 soovivad teha CE-märgistuse vabatahtlikuks. Euroopa Komisjon pole suutnud lahendada konflikti Euroopa standardiorganisatsiooniga ja näeb praegu lahendusena seda, et standardite koostamine viiakse laiale alusele – s.t standardeid koostavad mitmed organisatsioonid.

Avaliku konsultatsiooni info SIIN.