EKTLi seisukohad jäätme-, pakendi- jt seaduste muutmise väljatöötamiskavatsusse

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit saatis 18.04.2024 Kliimaministeeriumile oma seisukohad nn jäätmereformi väljatöötamiskavatsuse kohta. 

Toetame Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seadustemuutmise väljatöötamiskavatsuse (edaspidi jäätmereformi) eesmärki, mis on suunatud olmejäätmete ringlussevõtu määra tõstmisle. Edukaks jäätmereformiks on vaja selgeid eesmärke, mõõdikud, tegevuskava, mõjuhinnangut ja igale jäätmeturu osapoolele delegeeritud ülesandeid, vastutust ning motivatsioonimehhanismi.

Lühidalt kokkuvõttes toome oma positsioonipaberis välja alljärgnevad probleemkohad, mis vajavad muutmist või meie hinnangul seaduseelnõust väljajätmist:

  • Eesti Keemiatööstuse Liit ei toeta pakendijäätmete täiendavat reguleerimist, kuivõrd pakendiettevõtjate kohustused on selged ja piiritletud ning sihtarvud täidetud. Seega pole õige püüda lahendada olmejäätmete madala ringlussevõtu probleemi peaasjalikult pakendiettevõtjate täiendava reguleerimise ja maksustamise kaudu.
  • Teeme ettepaneku keskenduda jäätmereformis olmejäätmete ringlussevõtu parandamise puhul biojäätmete eraldi kogumisele ja taaskasutamisele ning KOV-dele siduvate eesmärkide kehtestamisele. Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud täiendavad eesmärgid ja nõuded tuleb jätta PPWR-i reguleerida. Tagada parimal viisil EL siseturu toimimine ning kaupade vaba liikumine.
  • Leiame, et pakendijäätmete osas peaks jäätmereformi VTK sisaldama ainult ettepanekuid, mis puudutavad paremaid jõustamismehhanisme – piisava seire tagamist, usaldusväärsete andmete ja statistika tagamist, võrdse ja ausa konkurentsi tagamist (ka kaugmüügi korral).
  • Me ei toeta n.ö üle välja pakendite tekkekohalt kogumise ideed. Kui siiski otsustatakse jätkata üleminekuga pakendijäätmete tekkekohalt kogumisele, siis EKTL on vastu seisukohale, et süsteemi muutmisega seotud täiendavad kulud peaks kandma pakendiettevõtja (või vastav esindusorganisatsioon). Sel juhul tuleks süsteemi luues tagada, et ka tarbijad tasuksid nii oma võimalike kehvade sorteerimistegevuste, kui teatud ulatuses ka mugavuse eest, kuivõrd EPR ei kohusta ettevõtteid mitte eelkõige mugava, vaid kulutõhusa jäätmekäitlusteenuse osutamiseks.
  • Saame aru, et VTK-s on otsustatud müügipakenditele eraldi sihtmäära kehtestamise ideest mitmetel põhjustel loobuda ning toetame igati seda otsust.
  • EKTL on vastu pakendite kaheosalisele aktsiisile (turulelaskmise tasule), mis kahjustab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning suurendaks nii pakendiettevõtjate kui ka järelevalve halduskoormust.
  • Kindlasti ei toeta me meetmeid, mis dubleerivad EL tasandil pakendi ja pakendijäätmete määruse tulevasi nõudeid või lähevad vastuollu selle määruse alusel kehtestatavate nõuetega, või nõuavad nende eesmärkide enneaegset saavutamist või tekitavad segadust või vähendavad meie ettevõtete suutlikust keskenduda EL tasandil kokkulepitavate nõuete täitmisele.

Loe terviklikku pöördumist alljärgnevast dokumendist, kus on välja toodud kõigi seisukohtade ja ettepanekute põhjendused.