Kreeka on teatanud kavatsusest esitada etanooli kohta uus ühtlustatud klassifikatsiooni ettepanek

Etanool

Kreeka on kaua aega olnud Euroopa biotsiidimääruse (BPR) raames määratud liikmesriigiks, kelle kohustuseks on etanooli kui biotsiidse toimeaine hindamine. Protsess on aastaid veninud, kuid nüüd on riik andnud ECHA kavatsuste registri (intentions registry) kaudu teada oma kavatsusest esitada käesoleva aasta (2020) lõpuks etanooli kohta uus harmoneeritud klassifikatsiooni ettepanek - etanoolile kavatsetakse pakkuda senise ühe ohuklassi asemel kuute alljärgnevat ohuklassi: 

  • Flam. Liq. 2, H225
  • Eye Irrit. 2, H319
  • Repr. 2, H361d
  • Lact., H362
  • STOT SE 3, H336
  • STOT RE 2*, H373**

See uus klassifikatsiooni ettepanek võib laialdaselt mõjutada EL-i tootjaid, allkasutajaid ja importijaid, eriti arvestades, et meil on Covid-19 pandeemia järel desinfektsioonivahendite tootmise kasv.

Kavatsuse link asub SIIN

EKTL jälgib tähelepanelikult olukorda, koordineerib tegevusi EL katusorganisatsioonidega ning hoiab oma liikmed arengutega kursis.